CÉGALAPÍTÁS info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

ONLINE FIZETÉSI MEGHAGYÁS (FMH)

Ha Önnek 30.000.000 Ft alatti követelése áll fenn üzleti partnerével szemben, úgy a fizetési meghagyásos (FMH) eljárás a megfelelő megoldás az Ön számára. Az FMH megindításának nincsen előzetes követelménye, bármilyen követelés érvényesíthető ezen eljárásban.

 

1. Az eljárás menete

Az adatok megadását követően elkészítjük és megküldjük ügyfeleinknek a meghatalmazás és megbízás terveztét, melynek megadását követően kérvényezzük a MOKK (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) országos online rendszerében a fizetési meghagyás kibocsátását, melynek befogadását követően a kirendelt közjegyző 3 munkanapon belül megküldi az adósnak a felhívást, hogy fizesse meg a tartozását. Ennek kézhezvételét követő 15 napon belül az adós ellentmondással élhet a fizetési meghagyással szemben. 

  • Amennyiben ellentmondással nem él, úgy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és az adósnak a tartozást meg kell fizetnie 15 napon belül, ellenkező esetben végrehajtási eljárást lehet kezdeményezni vele szemben.
  • Amennyiben ellentmodással él a fizetési meghagyással szemben, úgy a közjegyző felhív bennünket, hogy 15 napon belül perré alakíthatjuk (nem kötelező) a fizetési meghagyást.

Ennek ideje a fizetési meghagyás benyújtásától számítva 1-2 hónap.

Perré alakítás esetén kereseti kérelmet szükséges szerkeszteni, melyet a fizetési meghagyásban megjelölt bírósághoz kell benyújtani.

 
2. Mikor nem alkalmazható?

Fizetési meghagyásos eljárás nem kezdeményezhető, ha:

  1. valamelyik félnek nincs ismert belföldi kézbesítési címe (azaz lakó- vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete),
  2. a követelés munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból, a sporttörvény alapján kötött munkaszerződéses jogviszonyból, szakképzés során kötött tanulószerződésből eredő jogviszonyból, nemzeti felsőoktatási törvény szerinti hallgatói munkaszerződésből eredő jogviszonyból, illetve szociális szövetkezettel és foglalkoztatási szövetkezettel létesített tagi munkavégzési jogviszonyból, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kp.) meghatározott közszolgálati vagy közigazgatási szerződéses jogviszonyból ered és az ügy tárgya a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezmény,
  3. a követelés összege a 30 millió forintot meghaladja,
  4. a követelés zálogjogi jogviszonyból ered,
  5. az eljárásban több jogosult vagy több kötelezett szerepel és a főkövetelések között több (nem azonos) követelés szerepel.

Ezekben az esetekben a követelés peres úton, bíróság előtt történő érvényesítése lehetséges.

 
3. Szükséges iratok, adatok

A fizetési meghagyás megindításához szükségünk van

  • a számlára, szerződésre, vagy a követelést megalapozó egyéb okiratra
  • az ügy lefolytatására részünkre adott meghatalmazásra,
  • az adós adataira; amennyiben az adós magánszemély és adatai (anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme) nem derülnek ki az iratokból, illetve máshonnan sem, úgy a központi adatnyilvántartótól lehet ezen adatok kikérni díj ellenében.
 
4. Munkadíj, költségek

Megbízási díj: 25.000 Ft
Közjegyzői eljárási díj: a követelés 3%-a, de minimum 8.000 Ft, maximum 300.000 forint.

Minden díj érvényesíthető az adóson, amennyiben valóban van miből behajtani a követelést.

 

Nincs ennél gyorsabb és kedvezőbb díjazású követelés behajtási eszköz, ahol ellentmondás hiányában hónapokig tartó bírósági eljárás nélkül, akár három hét alatt jogerős végzéshez juthat. Ezen kívül elektronikus úton egyszerűen indítható végrehajtás is könnyíti ezt a peren kívüli eljárást.

Tekintse át honlapunkat, ahol az eljárási szabályokkal és az eljárás költségeivel, várható időtartamával is megismerkedhet.

A 2009. évi L. törvény megteremtette az elektronikus ún. "FMH" eljárás lehetőségét.

2010. július 1-től kizárólag fmh eljárásban érvényesíthető a pénz fizetésére irányuló lejárt követelés, ha a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye, és amelynek összege az egymillió forintot nem haladja meg. Az egymillió forintot meghaladó követeléseket is ebben az eljárásban célszerű érvényesíteni, hiszen a bírósági peres eljárásnál sokkal gyorsabb, egyszerűbb és olcsóbb peren kívüli eljárásról van szó.

Ha a kibocsátott meghagyást ellentmondással határidőn belül nem támadták meg, annak ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek. A végrehajtási kérelmet szintén elektronikus úton kell benyújtani.
A végrehajtási lap az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó ügyben elektronikus közokiratként kerül kiállításra..

Az eljárás közjegyző mint hatóság előtt folyik. A Magyar Közjegyzői Kamara internetes oldala a www.mokk.hu címen érhető el. Jogi személyek (pl. cégek) csak elektronikus úton kezdeményezhetik az eljárást, amelyhez minősített elektronikus benyújtásra van szükség. Esetükben papír alapon, szóban, vagy egyszerű elektronikus levélben (e-mailben) nem nyújtható be kérelem vagy ellentmondás. Az országos irodahálózatunkban szereplő ügyvédek jogosultak a minősített elektronikus benyújtásra, és az ehhez szükséges technikai felételekkel is rendelkeznek. (Ügyvédek)

Első lépésként töltse ki az alábbi űrlapot! Az űrlap kitöltése nem megbízás, elküldésével semmilyen anyagi vagy egyéb kötelezettséget nem vállal.

 

Online Fizetési meghagyás indítása

 
Miért szükséges az ügyvéd a fizetési meghagyásos eljárásban?

Jogi személyek (pl. cégek) csak minősített elektronikus benyújtással kezdeményezhetik az eljárást a közjegyzőnél, amely nem egyzerű e-mailen történő továbbítást jelent .

Nem nyújtható be kérelem vagy ellentmondás cégek esetén papír alapon, szóban, vagy egyszerű elektronikus levélben vagy a közjegyzőnél közvetlenül tett szóbeli előadással vagy írásbeli beadvánnyal.

Országos irodahálózatunkban szereplő ügyvédek jogosultak a minősített elektronikus benyújtásra, az ehhez szükséges technikai felételeken túl több éves szakmai tapasztalattal is rendelkeznek a polgári jogi követelések kezelésében.

 
Ne legyen zugírászat áldozata!

Aki jogosulatlanul, üzletszerűen ügyvédi tevékenységet végez, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (Büntető Törvénykönyv (1978. év IV. tv) 248. §.)

A fizetési meghagyásos eljárásban történő közreműködés jogi szolgáltatás, amelyet gazdasági társaságok (így különböző kft-k vagy egyéb cégek) nem végezhetnek, mert ez bűncselekmény, a törvény szerint jogi képviseletet fizetési meghagyásos ügyben csak ügyvéd láthat el.

A fizetesi-meghagyas.hu portálon Ön közvetlenül ügyvédekkel áll kapcsolatban, így nem lehet áldozata és részese sem a zugírászatnak, és az ügyvédi szolgálatás garanciáira (pl. felelősségbiztosítás) is számíthat.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a fizetési meghagyás?
Mi az eljárás menete?
Mennyibe kerül az eljárás?
Milyen iratokat kell vinnem?
Mikorra látok valamit a követelésemből?
Hogyan hajtható végre a jogerős fmh?
Ki képvisel az eljárásban?
Milyen követelésekre nem alkalmas az elektronikus fiz. meghagyásos eljárás?
Egyéb jogos eszközök az igényérvényesítésre

 

FMH BENYUJTASA

A fenti gombra kattintva töltheti ki az online nyomtatványt! Az űrlap kitöltése nem megbízás, elküldésével semmilyen anyagi vagy egyéb kötelezettséget nem vállal.

A fizetési meghagyásos eljárásban történő közreműködés jogi szolgáltatás, amelyet gazdasági társaságok (így különböző kft-k vagy egyéb cégek) nem végezhetnek, ezzel ugyanis a zugírászat bűncselekményt valósítják meg.

A
törvény szerint jogi képviseletet fizetési meghagyásos ügyben csak ügyvéd láthat el.

A fizetesi-meghagyas.hu portálon Ön közvetlenül ügyvédekkel áll kapcsolatban, így nem lehet áldozata és részese sem a zugírászatnak, és az ügyvédi szolgálatás garanciáira (pl. felelősségbiztosítás) is számíthat.