Új KATA adózás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

64.20 - VAGYONKEZELÉS (HOLDING)

A szabályozott ingatlanbefektetési társaság tevékenysége.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Szabályozott ingatlanbefektetési társaság az a nyilvánosan működő részvénytársaság, amely megfelel a 2011. évi CII. törvényben (a továbbiakban: törvény) meghatározott valamennyi feltételnek, és amelyet az állami adóhatóság - a társaság bejelentése alapján - a törvény hatálya alá tartozó szabályozott ingatlanbefektetési társaságként nyilvántartásba vett.

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseit és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseit a törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Szabályozott ingatlanbefektetési társaság az a nyilvánosan működő részvénytársaság lehet, amely

a) kizárólag

aa) saját tulajdonú ingatlan adásvétele (TEÁOR 6810),

ab) saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁOR 6820-ból beleértve különösen az épületberuházás saját üzemeltetés céljából

Engedélyt előíró jogforrás: a használatban lévő állami, kormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és üzemeltetése

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: a saját raktár, tároló üzemeltetése, az üres raktár, tároló bérbeadása tevékenységeket),

ac) ingatlankezelés (TEÁOR 6832) és építményüzemeltetés (TEÁOR 8110),

ad) vagyonkezelési (TEÁOR 6420),

ae) épületépítési projekt szervezése (TEÁOR 4110)

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

tevékenységet végez

Bejelentést előíró jogforrás:

b) nem állt és a bejelentés időpontjában sem áll végelszámolás, csődeljárás vagy a bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás hatálya alatt

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

c) a létesítő okirata alapján, az ügyvezetés előterjesztésében, az éves rendes közgyűlésen legalább az elvárt osztaléknak megfelelő mértékű osztalék jóváhagyására tesz javaslatot, amelynek elfogadása esetén az osztalékot a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 30 kereskedési napon belül ki kell fizetni, azzal, hogy abban az esetben, ha a szabályozott ingatlanbefektetési társaság szabad pénzeszközeinek összege nem éri el az elvárt osztalék összegét, akkor az ügyvezetés a szabad pénzeszközök összegének legalább 90%-át javasolja osztalékként kifizetni

Bizalmi vagyonkezelési tevékenység.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végez az a bizalmi vagyonkezelő, aki legalább két bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján végzi tevékenységét.

Üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenység a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában végezhető.

Üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenységet

a) Magyarország területén székhellyel rendelkező korlátolt felelősségű társaság vagy zártkörűen működő részvénytársaság,

b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe (a továbbiakban: fióktelep), valamint

c) ügyvédi iroda

(a továbbiakban együtt: bizalmi vagyonkezelő vállalkozás) végezhet.

Az engedélyt a Magyar Nemzeti Bank a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás kérelmére adja ki.

Az engedély hatálya időben nem korlátozott, visszavonásig érvényes.

Engedélyt előíró jogforrás: 2014. évi XV. törvény

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.mnb.hu

Vagyonkezelő alapítvány tevékenysége

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Vagyonkezelő alapítvány az alapító által rendelt vagyon kezelésére és az ebből származó jövedelemnek az alapító okiratban megjelölt feladatok megvalósítása, valamint a kedvezményezettként megjelölt személy, illetve személyek javára történő vagyoni juttatás céljából alapítható.

A vagyonkezelő alapítvány gazdasági tevékenységként a javára rendelt, illetve általa az alapítás szerinti célból bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyon kezelését végezheti.

A vagyonkezelő alapítvány által bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében létrejött bizalmi vagyonkezelési jogviszony esetében

a) a vagyonkezelő alapítványt a kezelt vagyon kizárólagos kedvezményezettjének kell tekinteni azzal, hogy kedvezményezettként e vagyont is az alapítási célok megvalósítása érdekében köteles kezelni

Engedélyt előíró jogforrás:

b) a Ptk. 6:326. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni, a bizalmi vagyonkezelési jogviszony megszűnik a vagyonkezelő alapítvány megszűnésével

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

c) e jogviszony nem tartozik a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény hatálya alá.

Az alapító a vagyon bizalmi vagyonkezelésbe adásáról az alapító okiratba foglalt egyoldalú jognyilatkozattal is rendelkezhet. Ebben az esetben az alapító okirat - az alapító okiratban meghatározott keretek között és feltételekkel - a Ptk. 6:316. §-ától eltérhet.

Vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez az alapítvány javára legalább 600 millió forintnak megfelelő vagyont kell rendelni.

A vagyonkezelő alapítvány alapító okiratát közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. A bírósági nyilvántartásba vételi eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: 2019. évi XIII. törvény

Vissza a listához

Cégalapítás online