Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

18.12 - NYOMÁS (KIVÉVE: NAPILAP)

Értékpapír előállítása.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Értékpapír előállítására csak a 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 3. §-ban foglaltak szerinti engedéllyel rendelkező nyomda jogosult.

Az engedélyt az e rendeletben foglalt feltételek megléte esetén a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) adja meg.

Értékpapír előállítására az a belföldön bejegyzett nyomda kaphat engedélyt, amely rendelkezik

a) legalább százmillió forint saját vagyonnal és káreseményenkénti legalább ötvenmillió forint biztosítási összegű felelősségbiztosítással,

b) az alkalmazandó értékpapír védelmi tervben szereplő gyártási technológiákkal,

c) zártrendszerű, a szigorú elszámolást lehetővé tevő technológiai-szervezeti rendszerrel és az azt szabályozó biztonsági szabályzattal,

d) a szükséges belső ellenőrzési apparátussal, őrző biztonsági személyzettel és technikai berendezésekkel,

e) a selejt- és a hulladékanyagok zártrendszerű megsemmisítéséhez szükséges berendezéssel vagy eljárási renddel, továbbá

f) a nyilatkozatban vállalja a Felügyelet értékpapírok előállításáról szóló szabályzatának megtartását.

Az engedéllyel rendelkező nyomdákról a Felügyelet nyilvántartást vezet, melyet rendszeresen, de legalább félévente közzétesz hivatalos lapjában, valamint a Pénzügyi Közlöny című hivatalos lapban.

A Kormány a Felügyelet értékpapírelőállítás-engedélyezési eljárásában

a) az értékpapírok előállításáról szóló szabályzatában meghatározott formai, minőségi és okmányvédelmi előírások minimum biztonsági követelményeinek teljesülése, és

b) az értékpapír előállítására vonatkozó engedély iránti kérelemben szereplő új értékpapír, illetve az utánnyomott értékpapír mintapéldányainak, valamint az azok előállítása során alkalmazott okmányvédelmi elemeket pontosan leíró védelmi terv egymásnak történő maradéktalan megfelelése megállapításának

kérdésében a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot szakhatóságként jelöli ki.

Engedélyt előíró jogforrás: 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.mnb.hu

Bizonyítvány-nyomtatvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatvány előállítása.

Engedélyező hatóság: Az iskolában csak olyan bizonyítványnyomtatvány, valamint bizonyítvány kiállításához szükséges nyomtatvány alkalmazható, amelyet az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jóváhagyott

A bizonyítványnyomtatvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatvány előállításához, forgalmazásához az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter engedélye szükséges.

Az iskolai nyomtatványok - az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány kivételével - az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt ebben az esetben is elő kell állítani nyomtatott formában, és meg kell őrizni.

A kiadott érettségi bizonyítványokról és a szakképesítést tanúsító bizonyítványokról - a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - központi nyilvántartást kell vezetni.

Engedélyt előíró jogforrás: 2011. évi CXC. törvény

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://www.kormany.hu/hu

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: NYOMÁS (KIVÉVE: NAPILAP)

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység - a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) az R.-ben meghatározottak szerint folytatható.

A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható

a) az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

Bejelentést előíró jogforrás:

b) a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint

bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Az a) és b) pontokban nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az R. 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet az R. 4. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.

A jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében pedig az R.-ben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul - az R. 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Az R. 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

Vissza a listához

Cégalapítás online