Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

370002 - Szennyvízszippantás

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Közszolgáltatást egyéni vállalkozó akkor végezhet, ha

a) rendelkezik a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárítására vonatkozó - a felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott - tervvel és

b) a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltatót bejelentették.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység tekintetében a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi hatóság jár el a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként.

Engedélyt előíró jogforrás: 1995. évi LVII. törvény

455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Az ipari tevékenység - a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) folytatható.

A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható

a) az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

Bejelentést előíró jogforrás:

b) az R: 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint

bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az R. 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Az R. 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

Vissza a listához

Cégalapítás online