Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

46.21 - GABONA, DOHÁNY, VETŐMAG, TAKARMÁNY NAGYKERESKEDELME

Szőlő szaporítóanyag nagykereskedelmi forgalomba hozatala.

Szaporítóanyag:

a) ültetési anyagok:

aa) gyökeres szőlővessző: gyökeres európai szőlődugvány és gyökeres alany szőlődugvány,

ab) gyökeres szőlőoltvány

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság:

b) szaporító alapanyagok: ültetési anyag előállításának céljára termelt

ba) szőlővesszők: egyéves elfásodott, beérett hajtások,

bb) zöldhajtások: éretlen, még el nem fásodott hajtások,

bc) oltásra előkészített alany szőlővesszők, nemes oltóvesszők, oltórügy,

bd) dugványiskolai szőlővesszők: gyökeres szőlővesszők előállítására szánt szőlővessző-részek vagy zöldhajtás-részek.

Engedélyt előíró jogforrás: Szőlő szaporítóanyag nagykereskedelmi forgalomba hozatala a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal előzetes engedélyével végezhető. A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal engedélye nem pótolja a kereskedelmi tevékenységhez szükséges egyéb feltételeket.

A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal a nagykereskedelmi forgalomba hozatalt akkor engedélyezi, ha a kérelmező vagy állandó alkalmazottja legalább kertészeti vagy növénytermesztési, legalább középfokú végzettséggel rendelkezik és a telephelyen biztosítottak a 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 15. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti feltételek.

A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal a nagykereskedelmi forgalomba hozatalt nem engedélyezi, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül szándékosan megsértette a szaporítóanyag előállítására, felhasználására vagy forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályokat, és erről jogerős határozat született.

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelme.

Faiskolai engedélyes saját telephelyén szaporítóanyagok nagykereskedelmi forgalomba hozatalára és viszonteladására jogosult.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal a nagykereskedelmi forgalomba hozatalt telephellyel rendelkező kérelmező részére akkor engedélyezi, ha

a) a kérelmező, illetve a nagykereskedelmi tevékenység végzéséért felelős szakmai vezetőként tevékenykedő alkalmazottja legalább középfokú kertészeti vagy mezőgazdasági növénytermesztési végzettséggel rendelkezik, és ezt a végzettséget igazoló okirat másolatát mellékelve igazolja, továbbá nyilatkozik a gyümölcs faiskolai tevékenység jogszabályi és nyilvántartási előírásainak ismeretéről,

b) a szakmai vezető nyilatkozik a gyümölcsszaporítóanyag-forgalmazás jogszabályi és nyilvántartási előírásainak ismeretéről,

c) a kérelmező mellékelte a telephely jogszerű használatát igazoló okirat másolatát és helyszínrajzát,

d) a helyszíni szemlén megállapította, hogy a telephely alkalmas a vásárolt szaporítóanyag szakszerű átmeneti tárolására, mely során az életképesség megőrzése biztosított, és a tételek elkülönített tárolása megoldható,

e) a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal igazolja, hogy a telephely alkalmas a tárolás, illetve árukezelés során a tételek elkülönítésére, életképességének és eredeti növény-egészségügyi állapotának megtartására, és

f) a kérelmező és a szakmai vezető a kérelem benyújtását megelőző öt évben nem sértette meg a szaporítóanyagok előállítására, felhasználására vagy forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályokat.

Engedélyt előíró jogforrás: 14/2017. (III. 23.) FM rendelet

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kozigazgatas.magyarorszag.hu

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A bejelentésről a jegyző meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás meghatározott adatok tekintetében - a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Megjegyzés:

Nagykereskedelmi tevékenység:

üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is.

Termékkör:32. Állateledel, takarmány

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.)

Bejelentést előíró jogforrás:

51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.).

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: A Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként - a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével - a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt jelöli ki.

A jegyző a nyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg a bejegyzett adatokat elektronikus úton megküldi a Zala Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére.

A Kormányhivatal a jegyzők által megküldött adatok alapján országos nyilvántartást vezet. A Kormányhivatal által vezetett nyilvántartás nyilvános, és a Kormányhivatal a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Jövedéki termék adóraktárban történő tárolása. A jövedéki termék szabadforgalomban végzett jövedéki engedélyes kereskedelme .

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóraktári engedélye.

Adóraktári engedélyre - az engedélyek megadásának általános szabályain kívül - olyan személy jogosult,

a) aki a jogszabályi követelményeknek megfelelő elektronikus nyilvántartást vezet,

b) aki a végrehajtási rendelet szerinti jövedéki ügyintézői szakképesítéssel rendelkezik vagy jövedéki ügyintézőt foglalkoztat,

c) akinél a jövedéki termékek előállításához, felhasználásához és biztonságos tárolásához szükséges tárgyi feltételek adottak,

d) akinél az előállított, felhasznált, tárolt jövedéki termékek és a jövedéki termékek felhasználásával előállított termékek pontos mennyiségi számbavételéhez szükséges tárgyi feltételek adottak,

e) aki részletesen bemutatja az adóraktárban végezni kívánt tevékenységet.

Engedélyt előíró jogforrás: 2016. évi LXVIII. törvény

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://www.nav.gov.hu/nav/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/jovedeki_engedellyel_rendelkezok/jovedeki_engedellyel_rendelkezok.html

Jövedéki termék adóraktárban történő tárolása. Feldolgozatlan dohány szabadforgalomból történő exportálása, szabadforgalom számára történő importálása.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jövedéki engedélye.

Engedélyt előíró jogforrás: 2016. évi LXVIII. törvény

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://www.nav.gov.hu/nav/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/jovedeki_engedellyel_rendelkezok/jovedeki_engedellyel_rendelkezok.html

Szőlő szaporítóanyag import, export.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A harmadik országból való szaporítóanyag importnak az Európai Bizottság javaslata alapján történő, az Európai Unió Tanácsa általi engedélyezése iránti kérelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A szaporítóanyagok harmadik országból történő importja esetén az alábbi adatokat kell a kérelemben feltüntetni:

a) faj (botanikai név),

b) fajta, klón, gyökeres oltvány esetében ezek az adatok az alanyra és a nemesre egyaránt értendők,

c) kategória,

d) a szaporítóanyag típusa,

e) előállító ország és hivatalos ellenőrzési hatóság,

f) feladó ország, amennyiben nem azonos az előállító országgal,

g) importőr,

h) a szaporítóanyag mennyisége.

Az importengedély iránti kérelemnek a fentieken kívül tartalmaznia kell a termelő nevét, az import célját és a szállítás időpontját.

A behozott szaporítóanyag tárolási helyéről és mennyiségéről Magyarország területére történő beérkezést követő 3 napon belül az importáló köteles a NÉBIH-et értesíteni és kérni a belföldi forgalmazáshoz szükséges ellenőrzést.

Belföldi célra a tétel csak abban az esetben használható fel, ha a hazai előírásoknak megfelelő fajtájú, oltvány esetén alanyú, kategóriájú és minőségű. Alapanyagként történő behozatal, külföldi bértermeltetés esetén - amennyiben a fajta Magyarországon nem telepíthető - az ültetési anyag teljes mennyiségét kötelező kiszállítani Magyarországról.

A rendeletben foglaltaktól a harmadik országba szállítandó szőlő szaporítóanyagok esetében a célország előírásaira figyelemmel a NÉBIH eltérést engedélyezhet. Amennyiben a harmadik országba szállítandó szőlő szaporítóanyag nem felel meg e rendelet előírásainak, certifikációs címkével nem látható el.

Engedélyt előíró jogforrás: 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://portal.nebih.gov.hu

Vissza a listához

Cégalapítás online