Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

53.10 - Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)

Egyetemes postai szolgáltató kijelölése

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Tekintettel az egyetemes postai szolgáltatásnak a társadalmi és területi kohézióban játszott szerepére, az annak folyamatos biztosítására vonatkozó állami feladat ellátására a 2012. évi CLIX. törvény 2020. december 31-éig a Magyar Posta Zrt.-t jelöli ki.

Az egyetemes postai szolgáltató e kijelölés alapján az egyetemes postai szolgáltatás nyújtására köteles és jogosult, jogosult továbbá az általa nyújtott egyetemes postai szolgáltatás teljesítése érdekében szerződést kötni egy vagy több - postai szolgáltatónak nem minősülő - szervezettel (a továbbiakban: partnerszervezet) oly módon, hogy az egyetemes postai szolgáltatás keretében végzett és egyetemes postai szolgáltatás részét képező gyűjtési, feldolgozási, szállítási, valamint a címhelyen való kézbesítési tevékenységet az egyetemes postai szolgáltató látja el.

Jogosult az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatások nyújtására. Az egyetemes postai szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásokra meghirdetett, a 2012. évi CLIX. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 14-17. §-ban foglalt követelményektől eltérő tartalmú általános szerződési feltételeiben megállapított feltételek szerinti szolgáltatás esetén a szolgáltatás megkezdése előtt 15 nappal köteles benyújtani a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére az alábbi dokumentumokat:

a) a nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezését, a 2012. évi CLIX. törvénynek a szolgáltatást meghatározó rendelkezésére történő hivatkozással

Engedélyt előíró jogforrás:

b) a postai küldemények fajtáját (levél, postacsomag vagy egyéb postai küldemény) és tömeghatárát

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

c) az érintett települések megnevezésével annak a közigazgatási területnek a meghatározását, amelyen a postai szolgáltatást nyújtani kívánja, külön feltüntetve a felvételi és kézbesítési területet, valamint azt a tényt, hogy vállalja-e a külföldön feladott küldemények belföldi kézbesítését vagy a belföldön feladott küldemények külföldi kézbesítését.

d) a postai szolgáltatással kapcsolatos általános szerződési feltételeket

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

e) amennyiben a bejelentő az általános szerződési feltételekben olyan többletszolgáltatás nyújtását is vállalja, amely más hatóság engedélyéhez vagy nyilvántartásba vételéhez is kötött, úgy az engedélyt vagy a bejelentőre vonatkozó harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy nyilvántartásba vétele megtörtént

Bejelentést előíró jogforrás:

f) a postai szolgáltatás normál üzemmenetéhez szükséges technológiai folyamatok leírását

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

g) az igénybe venni kívánt postai szolgáltatóval megkötött hálózati hozzáférési szerződést, ha a kérelmező működési modellje szerint szükséges.

Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás nyújtása.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatást magyarországi székhelyű vagy az Európai Unió valamely tagállamában letelepedett és Magyarországon telephellyel rendelkező részvénytársaság és korlátolt felelősségű társaság nyújthat a 2012. évi CLIX. törvényben rögzített feltételek szerint.

Az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság engedélye alapján nyújtható. Engedély a kérelmező által kézbesítési területként megjelölt település vagy települések teljes közigazgatási területén történő nyújtására kérhető.

Engedélyt előíró jogforrás: 2012. évi CLIX. törvény

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/index.jsp

Vissza a listához

Cégalapítás online