Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

931904 - Sport- és szabadidős vadászat szervezése

Vadásztatás, hobbivadászat:

- Intézkedés vadászterület nyilvántartásba vételéről.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A vadászterületek nyilvántartása.

A vadászati hatóság a vadászterületekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:

a) a vadászterület azonosítására alkalmas adatokat

Engedélyt előíró jogforrás:

b) a vadállományra vonatkozó becslési, elejtési és trófeabírálati adatokat

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

c) a vadászterületet érintő hatósági határozatokat

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

d) a vadaskertre, valamint a vadasparkra vonatkozó adatokat.

Önálló vadászati jog esetén vadászatra jogosultnak a vadászterület tulajdonosát kell tekinteni.

A vadászati jog haszonbérbeadása esetén vadászatra jogosultnak a haszonbérlőt kell tekinteni.

A vadászatra jogosultat a vadászati hatóság nyilvántartásba veszi, illetve az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak esetén a nyilvántartásból törli.

A vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával kapcsolatos kötelezettségek és jogok e törvényben foglaltak szerinti teljesítéséért a vadászatra jogosult felel.

A vadászatra jogosult az őt megillető vadászati jogot az e törvényben foglaltak alapján köteles gyakorolni vagy hasznosítani.

Vadászterületnek minősül - hasznosítási formájától függetlenül - az a földterület, valamint vízfelület, amelynek kiterjedése a háromezer hektárt eléri, és szemközti határvonalainak távolsága legalább háromezer méter, továbbá, ahol a vad

a) a szükséges táplálékot megtalálja,

b) természetes szaporodási feltételei, valamint

c) természetes mozgásigénye, búvóhelye, nyugalma adott.

Nem minősül vadászterületnek, és a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az azon található

a) település közigazgatási belterületét, valamint

b) lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan,

c) tanya, valamint major,

d) temető,

e) nem mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási célból bekerített hely,

f) repülőtér,

g) közút, valamint a közút és annak fel- és lehajtója által határolt, továbbá

h) vasút

területét.

A vadászterület határa nem terjedhet át a vadgazdálkodási tájegység határán.

A haszonbérleti szerződés megkötését követően a vadászatra jogosult a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal, a Pest Megyei Kormányhivatal honlapján közzétett formanyomtatványon nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt be a vadászati hatósághoz. A vadászati hatóság a vadászatra jogosultat az R. 1. számú melléklet B. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi. A vadászati hatóság a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a vadászterület azonosító kódszámát kiegészíti a vadászterület fekvése szerinti vadgazdálkodási tájegység kódszámával.

A Kormány vadászati hatóságként

a) a minisztert,

b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,

c) a Pest Megyei Kormányhivatalt és

d) a megyei kormányhivataltt jelöli ki.

Vadászati hatóságként - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a vadászterület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi vadászati hatóság) jár el – az alábbi bekezdésben foglalt kivétellel - a megyére kiterjedő illetékességi területen. A Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége vadászati hatóságként Budapestre és Pest megye területére terjed ki.

A területi vadászati hatóság felügyeleti szerveként a miniszter jár el.

Ha a vadászterület két vagy több területi vadászati hatóság illetékességi területén található, az a területi vadászati hatóság jár el, amelynek illetékességi területén a vadászterület nagyobbik hányada található.

Két vagy több területi vadászati hatóság illetékességi területét érintő vadászterületre vonatkozó ajánlást az a területi vadászati hatóság készíti el, amelynek illetékességi területén az ajánlással érintett vadászterület nagyobb hányada található.

Országos illetékességű vadászati hatóságként - kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyben - a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Bejelentést előíró jogforrás: 1996. évi LV. törvény

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Vissza a listához

Cégalapítás online