Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

521001 - Nem jövedéki termék tárolása, raktározása

Ebbe a tételbe tartozik:
- a tárolóhely és raktár üzemeltetése nem jövedéki termék számára
- a gabonafélék tárolása, gabonasiló üzemeltetése
- az áruk tárolása szabad kereskedelmi övezetben
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a gépjárműparkoló üzemeltetése, lásd: 522102 - Parkolási szolgáltatás
- az üres raktár, tárolótér bérbeadása, lásd: 682002 - Gazdasági építmény bérbeadása
- a tárolási lehetőség (pl. raktár) bérbeadása a bérbevevő saját árujának raktározására, lásd: 682008 - Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése m.n.s.

Engedélyköteles a tevékenység?

Vámszabad terület létesítése.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Magyarország területének egyes részei tekintetében a vámszabad területté történő kijelöléséről a miniszter vámigazgatási eljárásban eljárva dönt, ha

a) az nemzetgazdasági okokból indokolt,

b) az a nemzetközi áruforgalmat elősegíti, és

c) a gazdasági igények és az igazgatási költségek észszerű arányát eredményezi.

A döntés érdekében a kérelmet a vámszabad terület üzemeltetését végző személy a miniszterhez elektronikus úton vagy papíralapon nyújtja be.

A vámszabad terület kijelölése iránti kérelem alapján induló eljárásban, ha a kérelmező személy vámtanácsadó, vagy vámtanácsadót foglalkoztat önállóan is, ellenkező esetben kizárólag vámtanácsadó képviseletével járhat el.

A kérelem befogadását követően a miniszter megkeresi a vámhatóságot, amely szerv a megkereséstől számított 40 napon belül megvizsgálja a kérelemben megadott adatokat, felméri és értékeli a vámfelügyelet ellátásához szükséges feltételek teljesítését, a kérelemben szereplő épületek terveit és a tervezett tevékenységhez való biztonsági, illetve vámellenőrzési szempontoknak való megfelelést, a vámszabad terület üzemeltetéséhez nyújtott, a vám- és egyéb jogszabályoknak megfelelő biztosítékok megfelelőségét.

Ha a feltételek vizsgálata kapcsán a vámhatóságnak hivatalból kell eljárást indítania, annak időtartama a 30 napot nem haladhatja meg.

A vámhatóság vizsgálatának eredményét összegző jelentés formájában közli, amelyhez a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv egy eredeti példányát mellékeli. A vámhatóság az összegző jelentésében nyilatkozik arról, hogy a kérelemben foglaltakat támogatja vagy sem.

A miniszter megvizsgálja a felterjesztett összegző jelentést, valamint a jegyzőkönyvet. Ha ennek eredményként az kerül megállapításra, hogy a vámhatóság a kérelemben foglaltakat nem támogatja vagy a kérelem elbírálása során a 2017. évi CLII. törvény 186. § (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike nem teljesül, akkor a miniszter a Vámkódex 22. cikk (6) bekezdése szerinti meghallgatáshoz való jog biztosítása felől intézkedik.

A miniszter érdemi határozata első fokon végleges, a határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az kizárólag közigazgatási perben támadható meg.

A vámszabad terület kijelölésére vonatkozó végleges döntés alapján a miniszter teljesíti a Vámkódex 243. cikk (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget az Európai Bizottság felé.

Engedélyt előíró jogforrás: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. október 9-i 952/2013/EU RENDELETE

2017. évi CLII. törvény

11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet

Vámraktár üzemeltetése.

Engedélyező hatóság: Vámhatóság engedélye szükséges a következő esetekben:

- az áruk vámraktározására szolgáló raktározási létesítmények üzemeltetése, kivéve, ha a raktározási létesítmény üzemeltetője maga a vámhatóság.

Engedélyt előíró jogforrás: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. október 9-i 952/2013/EU RENDELETE

2017. évi CLII. törvény

11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet

Telepengedély szükséges

- mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása A mezőgazdasági termény tárolásához sem telepengedély sem pedig bejelentés nem szükséges.

Engedélyező hatóság: Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység - a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) az R.-ben meghatározottak szerint folytatható.

A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható

a) az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

Engedélyt előíró jogforrás:

b) a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint

bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Az a) és b) pontokban nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az R. 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet az R. 4. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.

A jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében pedig az R.-ben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul - az R. 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Az R. 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Raktározás, tárolás. A mezőgazdasági termény tárolásához sem telepengedély sem pedig bejelentés nem szükséges.

Bejelentést előíró jogforrás: Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység - a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) az R.-ben meghatározottak szerint folytatható.

A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható

a) az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

b) a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint

bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Az a) és b) pontokban nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az R. 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet az R. 4. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.

A jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében pedig az R.-ben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul - az R. 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Az R. 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

Pirotechnikai termék tárolása, (bértárolása).

Engedélyező hatóság: A tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: engedélyező hatóság) az engedélyt akkor adja ki, ha a kérelmező a tevékenységhez a jogszabályokban előírt követelményeket biztosította. Az egyes követelmények maradéktalan teljesüléséhez szükséges feltételeket az engedélyben kell meghatározni.

A tárolási engedély iránti kérelmet a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 3. melléklet 7. pontjában meghatározott tartalommal kell benyújtani.

Engedélyt előíró jogforrás: 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/intezmenyek/450021/450094/450042/450043

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)