Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

702207 - Belső ellenőrzés

Ebbe a tételbe tartozik:
- a gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek belső ellenőrzése
belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát (lásd lábjegyzet)
Lábjegyzet: 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Külső szolgáltató által végzett belső ellenőrzési tevékenység.

A belső ellenőrzési vezető jogosult

a) ideiglenes kapacitás kiegészítés vagy

b) speciális szakértelem szükségessége esetén

külső szolgáltató bevonására javaslatot tenni a költségvetési szerv vezetőjének.

Ha a belső ellenőrzési tevékenység ellátásába részben vagy egészben külső szolgáltatót vonnak be, a külső szolgáltató minősített adat megismerésére csak abban az esetben jogosult, ha a külső szolgáltató megfelel a jogszabályokban meghatározott, minősített adat védelmére vonatkozó előírásoknak.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A belső ellenőrzési tevékenység ellátása részben vagy egészben - a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R.) meghatározott feltételekkel - külső szolgáltató bevonásával is biztosítható.

A központi költségvetési szerv belső ellenőrzési tevékenységének teljes kiszervezése a fejezetet irányító szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával történhet, amelyhez minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda esetében a Hivatal elnökének előzetes véleményét is ki kell kérni.

A gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv - a kiszervezés mellett - legalább 1 fő belső ellenőrt alkalmaz foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban. Ettől eltérni csak a fejezetet irányító szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával lehet, amelyhez minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda esetében a Hivatal elnökének előzetes véleményét is ki kell kérni.

Ha a minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzését külső szolgáltató bevonásával végzik, az ezzel kapcsolatos szerződés megkötéséhez ki kell kérni a Hivatal elnökének előzetes véleményét. A Hivatal elnöke a szerződéstervezet kézhezvételét követő 8 napon belül értesíti álláspontjáról a minisztériumot, valamint a Miniszterelnöki Kormányirodát.

Ha a Hivatal elnökétől a fenti határidő alatt nem érkezik észrevétel, ezt akként kell tekinteni, hogy a Hivatal elnöke a szerződés megkötésével egyetért.

A belső ellenőrzési vezető jogosult

a) ideiglenes kapacitás kiegészítés vagy

b) speciális szakértelem szükségessége

esetén külső szolgáltató bevonására javaslatot tenni a költségvetési szerv vezetőjének.

Ha a belső ellenőrzési tevékenység ellátásába részben vagy egészben külső szolgáltatót vonnak be, a külső szolgáltató minősített adat megismerésére csak abban az esetben jogosult, ha a külső szolgáltató megfelel a jogszabályokban meghatározott, minősített adat védelmére vonatkozó előírásoknak.

A belső ellenőrzési tevékenység megszervezésére vonatkozó írásbeli megállapodásban rendelkezni kell az R. 22. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott tevékenységek és kötelességek ellátásának módjáról, valamint az alvállalkozó bevonásának lehetőségéről, illetve annak feltételeiről.

A megállapodás alapján belső ellenőrzést végző személynek - azon, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező személyek kivételével, akik szakmájukat a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúló szolgáltatás keretében kívánják gyakorolni - meg kell felelnie a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek, azzal, hogy a külső szolgáltató által kijelölt belső ellenőrzési vezetőnek legalább ötéves, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

A rendelkezést nem kell alkalmazni akkor, ha a külső szolgáltató bevonásának indoka olyan speciális szakértelem szükségessége, amellyel a belső ellenőr képzettsége és szakmai tapasztalata ellenére nem rendelkezik, mert ahhoz elengedhetetlen valamely más szakma, szakterület ismerete is.

Ha a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, és az irányításuk alá tartozó költségvetési szerv a belső ellenőrzési tevékenység ellátására külső szolgáltatót is igénybe vesz, a költségvetési szerv belső ellenőrei kötelesek a külső szolgáltatóval és a külső szolgáltató által kijelölt személyekkel együttműködni. A külső szolgáltató vezetője a költségvetési szerv belső ellenőrei felett utasítási joggal nem rendelkezik.

Bejelentést előíró jogforrás: 2011. évi CXCV. törvény

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

22/2019. (XII. 23.) PM rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/belso-ellenorok-nevjegyzeke

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)