Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

856004 - Vizsgáztatás

Ebbe a tételbe tartozik:
- a vizsgák (tesztek) tervezése, fejlesztése, értékelése
- a közreműködés vizsgáztatás lebonyolításában
- a vizsgaelnöki tevékenység

Engedélyköteles a tevékenység?

Szakmai vizsgaelnöki, szakmai vizsgabizottsági tagi teendők ellátása szakmai vizsgánál.

A szakmai vizsga állami vizsga, amely a szakirányú oktatás során megtanult, a képzési és kimeneti követelményekben az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek elsajátítását országosan egységes eljárás keretében méri.

Az akkreditált vizsgaközpont

a) kijelöli a szakmai vizsga helyét és időpontját, valamint megszervezi a javító- és pótlóvizsgát,

b) gondoskodik a szakmai vizsga lebonyolításához szükséges feltételek biztosításáról,

c) vezeti a szakmai vizsgával kapcsolatos nyilvántartásokat és

d) ellátja a Kormány rendeletében a szakmai vizsgával összefüggésben meghatározott feladatokat.

A szakmai vizsgát az akkreditált vizsgaközpont háromtagú vizsgabizottsága előtt kell letenni. A szakmai vizsga központi vizsgatevékenységének tartalmát a szakképzésért felelős miniszter a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével határozza meg.

A szakmai vizsgát a Kormány rendeletében meghatározott rend szerint kell lebonyolítani.

A gazdasági kamara a szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes területi szerve útján delegálja az ágazati alapvizsga elnökét és a szakmai vizsga vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját,

Megjegyzés: Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás tekintetében nincs szabályozva vizsgaelnöki névjegyzék.

Veszélyhelyzeti szabályozás:

234/2020. (V. 26.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A felnőttképzésben

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás képzés, valamint

b) modulzáró vizsga és szakmai vizsga

a járványügyi szabályok betartásával szervezhető.

(2) A képzés során a képzés szervezője, a vizsga alkalmával a vizsgabizottság és a vizsgaszervező együttesen felelős a járványügyi szabályok által előírt óvintézkedések teljes körű megtartásáért és a veszélyhelyzettel összefüggésben megtett intézkedések, meghozott határozatok vizsgajegyzőkönyvben történő rögzítéséért.

(3) A kontaktórás képzésben és a vizsgabizottság munkájában nem vehet részt az, aki a 65. életévét betöltötte.”

....

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe (szakmai névjegyzékbe) történő felvételről a szakképesítésért felelős miniszter dönt. A szakképesítésért felelős miniszter a döntési jogkörét átruházhatja az általa kijelölt, felügyelete alá tartozó intézmény vezetőjére.

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakképzési feladatot ellátó hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: PMKH) jelöli ki.

A PMKH

a) összeállítja az országos szakmai vizsgaelnöki, szakmai vizsgabizottsági tagi, szakképzési szakértői névjegyzéket (a továbbiakban együtt: szakképzési névjegyzék) a szakképesítésért felelős miniszter javaslata alapján

Engedélyt előíró jogforrás:

b) kialakítja és gondozza a szakképzési névjegyzék adatbázisát, és gondoskodik annak nyilvánosságra hozataláról.

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: 2019. évi LXXX. törvény

31/2004. (XI. 13.) OM rendelet

(31/2004. (XI. 13.) OM rendelet)

Vizsgabizottsági elnöki teendők ellátása érettségi vizsgánál.

Engedélyező hatóság: Érettségi vizsga vizsgaelnöki feladataira megbízást az kaphat, aki az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által vezetett Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékben szerepel.

A vizsgaelnöki névjegyzékbe nyilvános pályázat útján lehet felvételt nyerni. A vizsgaelnöki feladatok ellátására a pályázat folyamatosan nyújtható be.

A pályázati felhívást a Hivatal az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában teszi közzé évente legalább egyszer, továbbá folyamatosan megjelenteti a saját és az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján.

Engedélyt előíró jogforrás: 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.oktatas.hu/szakkepzes/nevjegyzekek/vizsgaelnoki_nevjegyzek

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Aki

- tűzvédelmi szakvizsgáztatási

tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést az 50/2011. (XII. 20.) BM rendele 8. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyen a bejelentő köteles megnevezni azt a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt foglalkozási ágat, munkakört, amellyel kapcsolatban tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenységet kíván folytatni.

Bejelentést előíró jogforrás: 1996. évi XXXI. törvény

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/tuzvedelmi-szakvizsga

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)