Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

5310 teáor - Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)

Ebbe a szakágazatba tartozik az egy vagy több kijelölt egyetemes szolgáltatást nyújtó által egyetemes kötelezettséggel végzett postai szolgáltatási tevékenység. Ezek a szolgáltatások magukban foglalják az általános szolgáltatási infrastruktúra használatát, beleértve a postai árusító helyeket, a szortírozó és feldolgozó berendezéseket, a postai felvevő, illetve kézbesítőjáratokat. A kézbesítés vonatkozhat pl. levélpostára, levelekre, képeslapokra, nyomtatott papírokra, termékekre vagy dokumentumokra (újság, időszaki kiadványok, reklámhordozók stb.), kisebb csomagokra. Szintén idetartoznak az egyetemes szolgáltatási kötelezettségnek való megfelelést támogató egyéb szolgáltatások is.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a levélposta, levélszerű kisebb küldemények és csomagok (belföldi vagy nemzetközi) felvétele, szortírozása, szállítása és kikézbesítése egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel végzett postai szolgáltatások keretében; a szállítás történhet egy vagy akár többféle szállítási mód igénybevételével, saját tulajdonú szállítóeszközzel vagy akár tömegközlekedés használatával is
- a levelek és csomagok begyűjtése postaládából vagy postahivatalból

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a postai zsíró- és a postabanki takarékbetéttel és a pénzesutalvánnyal kapcsolatos tevékenység, lásd: 6419 teáor - Egyéb monetáris közvetítés

Engedélyköteles a tevékenység?

Egyetemes postai szolgáltató kijelölése

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Tekintettel az egyetemes postai szolgáltatásnak a társadalmi és területi kohézióban játszott szerepére, az annak folyamatos biztosítására vonatkozó állami feladat ellátására a 2012. évi CLIX. törvény 2020. december 31-éig a Magyar Posta Zrt.-t jelöli ki.

Az egyetemes postai szolgáltató e kijelölés alapján az egyetemes postai szolgáltatás nyújtására köteles és jogosult, jogosult továbbá az általa nyújtott egyetemes postai szolgáltatás teljesítése érdekében szerződést kötni egy vagy több - postai szolgáltatónak nem minősülő - szervezettel (a továbbiakban: partnerszervezet) oly módon, hogy az egyetemes postai szolgáltatás keretében végzett és egyetemes postai szolgáltatás részét képező gyűjtési, feldolgozási, szállítási, valamint a címhelyen való kézbesítési tevékenységet az egyetemes postai szolgáltató látja el.

Jogosult az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatások nyújtására. Az egyetemes postai szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásokra meghirdetett, a 2012. évi CLIX. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 14-17. §-ban foglalt követelményektől eltérő tartalmú általános szerződési feltételeiben megállapított feltételek szerinti szolgáltatás esetén a szolgáltatás megkezdése előtt 15 nappal köteles benyújtani a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére az alábbi dokumentumokat:

a) a nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezését, a 2012. évi CLIX. törvénynek a szolgáltatást meghatározó rendelkezésére történő hivatkozással

Engedélyt előíró jogforrás:

b) a postai küldemények fajtáját (levél, postacsomag vagy egyéb postai küldemény) és tömeghatárát

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

c) az érintett települések megnevezésével annak a közigazgatási területnek a meghatározását, amelyen a postai szolgáltatást nyújtani kívánja, külön feltüntetve a felvételi és kézbesítési területet, valamint azt a tényt, hogy vállalja-e a külföldön feladott küldemények belföldi kézbesítését vagy a belföldön feladott küldemények külföldi kézbesítését.

d) a postai szolgáltatással kapcsolatos általános szerződési feltételeket

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

e) amennyiben a bejelentő az általános szerződési feltételekben olyan többletszolgáltatás nyújtását is vállalja, amely más hatóság engedélyéhez vagy nyilvántartásba vételéhez is kötött, úgy az engedélyt vagy a bejelentőre vonatkozó harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy nyilvántartásba vétele megtörtént

Bejelentést előíró jogforrás:

f) a postai szolgáltatás normál üzemmenetéhez szükséges technológiai folyamatok leírását

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

g) az igénybe venni kívánt postai szolgáltatóval megkötött hálózati hozzáférési szerződést, ha a kérelmező működési modellje szerint szükséges.

Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás nyújtása.

Engedélyező hatóság: Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatást magyarországi székhelyű vagy az Európai Unió valamely tagállamában letelepedett és Magyarországon telephellyel rendelkező részvénytársaság és korlátolt felelősségű társaság nyújthat a 2012. évi CLIX. törvényben rögzített feltételek szerint.

Az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság engedélye alapján nyújtható. Engedély a kérelmező által kézbesítési területként megjelölt település vagy települések teljes közigazgatási területén történő nyújtására kérhető.

Engedélyt előíró jogforrás: 2012. évi CLIX. törvény

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/index.jsp

Vissza a listához

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégalapítás online

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)