Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

552006 - Szálláshely-szolgáltatás m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik:
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatás; egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújt
- az üdülőbérleti jogos (időmegosztásos, time share) rendszerben nyújtott szálláshely-szolgáltatás az állandó lakóhelyüktől eltérő helyen tartózkodó látogatók számára
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a rövid időtartamú szálláshely-szolgáltatás napi takarítással, ágyneműcserével, étel- és italszolgáltatással, lásd: 551001 - Szállodai szolgáltatás m.n.s., 551002 - Panzió szolgáltatás
- a falusi szálláshely-szolgáltatás, lásd: 552011 - Falusi szálláshely-szolgáltatás
- a falusi szálláshely típusú vendégszoba, vendégház, lásd: 552011 - Falusi szálláshely-szolgáltatás
- a házak, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása tartós használatra, jellemzően havi vagy éves időtartamra, lásd: 68 ágazat
Nem tartozik ide a kormány rendelet alapján megfogalmazott egyéb szálláshely-szolgáltatás, amely szolgáltatás magánszemélyként és egyéni vállalkozásként nem végezhető.
Egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshelyszolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz (lásd lábjegyzet)
Lábjegyzet: 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Fizetővendéglátás, mint magánszálláshely üzemeltetése.

Magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő a szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható.

A kereskedelmi hatóság a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról nyilvántartást vezet.

A Kormány a 2005. évi CLXIV. törvény(továbbiakban: Kertv.) 6/D. §-a, 6/G. § f) pontja és a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben a Kertv. 9. §-a tekintetében kereskedelmi hatóságként a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt (továbbiakban: jegyző) jelöli ki.

A jegyző az általa vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten.

A magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet az üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:

a) fogadott vendégek száma és

b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

Az adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni. Az adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat. A jegyző a részére szolgáltatott adatokat statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére bocsátja.

Bejelentést előíró jogforrás: 2005. évi CLXIV. törvény

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/intezmenyek/450132/450157

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység.

Szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés:

a felek által határozatlan vagy egy évet meghaladó mértékű határozott időre kötött olyan fogyasztói szerződés, amely alapján a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében megszerzi egy vagy több szállás egynél több meghatározott időszakra vonatkozó használatának jogát.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységre vonatkozó bejelentés - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl - tartalmazza

a) a vállalkozás cégjegyzékszámát, illetve egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,

b) a vállalkozás telefon- és faxszámát, valamint - ha a vállalkozás a tevékenységét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében végzi - e-mail címét,

c) a vállalkozás vezető tisztségviselőjének, vezető állású munkavállalójának nevét, tisztségét, megbízatása lejártát,

d) a 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységhez kapcsolódó írásbeli tájékoztatót magyar nyelven, valamint a szerződésmintát magyar nyelven,

e) ha az ingatlan fekvése szerinti államban az ingatlan használatba vétele, illetve építése engedélyhez kötött, a jogerős használatbavételi engedély vagy - ha az ingatlan építés alatt áll vagy építése még nem kezdődött meg - a jogerős építési engedély másolatát és az építőipari kivitelezési tevékenység előrelátható befejezésének időpontját,

f) az ingatlan címét, és ha van, helyrajzi számát, továbbá

g) ingatlannak nem minősülő szállás esetében annak azonosítására szolgáló adatát.

A kereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kormányhivatal) által a tartós szálláshasználati szolgáltatást nyújtókról vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: nyilvántartás) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza az a)-c) és e)-g) pontjában meghatározott adatokat.

A nyilvántartás az a), c) és e)-g) pontjában meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

Bejelentést előíró jogforrás: 2005. évi CLXIV. törvény

141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/kereskedelmi-haditechnikai-exportellenorzesi-es-nemesfemhitelesitesi-foosztaly

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A szálláshely-szolgáltató szálláshely-szolgáltatási tevékenysége.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.

A regisztrációt - továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is -

a) a szálláshely-szolgáltató - természetes személy szálláshely-szolgáltató esetében - személyesen,

b) a szálláshely-szolgáltató törvényes képviselője vagy

c) a szálláshely-szolgáltató által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy

köteles elvégezni.

A c) pontan meghatározott esetben a szálláshely-szolgáltató a rendelkezési nyilvántartásban a meghatalmazottját bejelenti.

A regisztrációt végző természetes személy azonosítása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás útján történik.

A regisztrációs eljárás során a regisztrációt végző természetes személy megadja a szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó, a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott adatokat (a szálláshely-szolgáltató a) neve, b) adószáma, c) statisztikai számjele, d) statisztikai főtevékenysége, e) székhelye, f) levelezési címe, g) telefonszáma, h) elektronikus levelezési címe, i) szálláshely-szolgáltatási tevékenységének kezdőnapja.), amelyeket a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a regisztráció véglegesítéséhez az elektronikusan rendelkezésre álló, a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvényben meghatározott nyilvántartásokban ellenőriz.

A sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy elvégzi a szálláshely-szolgáltató üzemeltetése alá tartozó valamennyi szálláshely regisztrációját a szálláshelyre, a szálláshelyen nyújtott szolgáltatásokra, valamint az általa kezelt szálláshelykezelő szoftverre vonatkozó adatok megadásával.

A regisztrációt végző természetes személy jogosult a regisztráció során, illetve azt követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adott szálláshelyhez további felhasználókat rögzíteni a Felhasználói Szabályzatnak megfelelően.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a regisztrációt elutasítja, ha

a) azt nem az arra jogosult kezdeményezte,

b) a regisztrálni kívánó szálláshely-szolgáltató adószáma megegyezik egy, már regisztrált szálláshely-szolgáltató adószámával.

A Kormány a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

Bejelentést előíró jogforrás: 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://info.ntak.hu/regisztracio/

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)