Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

0170 teáor - Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kereskedelemi célú vadgazdálkodás
- a vadállatok elejtése, vadbefogás, ezek célja: élelmiszer, prém, bőr nyerése; vadállat átadása kutatási célokra vagy átadás állatkertnek, állatkereskedésnek
- a vadászatból, vadfogásból származó irha, prém, hüllő- vagy madárbőr termelése

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a tengeri emlősök (pl. rozmár, fóka) szárazföldi befogása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állattartásból származó irha, hüllő- vagy madárbőr termelése, lásd: 0149 teáor - Egyéb állat tenyésztése
- a vadtenyésztés üzemi körülmények között, lásd: 014
- a bálnavadászat, lásd: 0311 teáor - Tengeri halászat
- a vágóhídi állati termékek termelése pl bőr, lásd: 1011 teáor - Húsfeldolgozás, -tartósítás
- a sport- és szabadidős vadászat és kacsolódó szolgáltatás, lásd: 9319 teáor - Egyéb sporttevékenység
- a vadászat, vadbefogás népszerűsítését célzó szolgáltatás, lásd: 9499 teáor - M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Engedélyköteles a tevékenység?

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek:

Vadaskert védett természeti területen vagy erdőterületen méretmegkötés nélkül.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A területileg illetékes - környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság engedélye. Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal jár el. Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal ár el. A környezetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi környezetvédelmi hatóság) és a természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi természetvédelmi hatóság), (a továbbiakban együtt: a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) különös illetékességgel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti esetekben jár el.

Engedélyt előíró jogforrás: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A vadászatra jogosult

a) a tulajdonába kerülő elejtett vad 43/2011. (V. 26.) VM rendelet 3. §-ban meghatározott mennyiségét átadja, valamint eladja a végső fogyasztónak minősülő természetes személynek, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek vagy a végső fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységnek,

b) a tulajdonába kerülő elejtett vadat felvásárlással és továbbértékesítéssel foglalkozó élelmiszeripari vállalkozónak vagy vadfeldolgozó üzemnek értékesíti.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A vadászatra jogosultnak a tevékenységének megkezdését illetve megszüntetését, annak időpontjától számított nyolc napon belül nyilvántartásba vétel céljából a vadászterület helye szerinti megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalának írásban be kell jelentenie, az alábbi adatok feltüntetésével:

a) a vadászatra jogosult

aa) neve,

ab) lakóhelye vagy székhelye,

ac) levelezési címe,

ad) vadászati hatóság által adott kódszáma,

b) a vadászterület helye,

c) az elejtett vad húsvizsgálatának helye

Bejelentést előíró jogforrás:

d) a vadászatra jogosult tevékenységének pontos megjelölése (a tulajdonába kerülő elejtett vad meghatározott mennyiségét átadja, valamint eladja a végső fogyasztónak minősülő természetes személynek, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek vagy a végső fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységnek)

e) vadbegyűjtő hely címe.

Amennyiben a vadászterület több megye területére terjed ki, úgy azon járási hivatalnak kell megtenni a bejelentést, amelynek illetékessége a vadászterület nagyobb hányadára terjed ki.

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: 2008. évi XLVI. törvény

1996. évi LV. törvény

43/2011. 26.) VM rendelet

Vadgazdálkodási szolgáltatások. Vadgazdálkodásnak minősül a vadállomány és az élőhelyének - ideértve a biológiai életközösséget is - védelmével, a vadállomány hasznosításával és szabályozásával kapcsolatos tevékenység. A vadállomány és élőhelye védelmének, fennmaradásuk hosszú távon való biztosítása, a gazdálkodói érdek, továbbá a vadászterületen folytatott gazdálkodási tevékenységek közötti összhang megteremtése, védett természeti területen a természetvédelmi célok megvalósítása, továbbá a vadászati jog szakszerű gyakorlása, hasznosítása érdekében tervszerű vadgazdálkodási tevékenységet kell folytatni.

Engedélyező hatóság: A Kormány vadászati hatóságként

a) a minisztert,

b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,

c) a Pest Megyei Kormányhivatalt és

d) a megyei kormányhivataltt jelöli ki.

Vadászati hatóságként - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a vadászterület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi vadászati hatóság) jár el – az alábbi bekezdésben foglalt kivétellel - a megyére kiterjedő illetékességi területen. A Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége vadászati hatóságként Budapestre és Pest megye területére terjed ki.

A területi vadászati hatóság felügyeleti szerveként a miniszter jár el.

Ha a vadászterület két vagy több területi vadászati hatóság illetékességi területén található, az a területi vadászati hatóság jár el, amelynek illetékességi területén a vadászterület nagyobbik hányada található.

Két vagy több területi vadászati hatóság illetékességi területét érintő vadászterületre vonatkozó ajánlást az a területi vadászati hatóság készíti el, amelynek illetékességi területén az ajánlással érintett vadászterület nagyobb hányada található.

Országos illetékességű vadászati hatóságként - kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyben - a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A Pest Megyei Kormányhivatal a kijelölt vadászati hatóság a következő ügyekben:

- vadaskertre, valamint a vadasparkra vonatkozó nyilvántartás

- Zárttéri vadtartás a vadászati hatóság engedélyével folytatható,

- Nagyvad zárt térből zárt térbe történő szállítását - a külföldre történő szállítás kivételével - a vadászati hatóság engedélyezi,

- Ha a nagyvadtartó a vadászati hatóság felszólítását követően sem biztosítja a nagyvadtartás jogszabályban vagy az engedélyező határozatban előírt feltételeit, illetve ha a zárttéren tartott vad a vadgazdálkodás vagy a természetvédelem érdekeit a hatóság felszólítását követően is veszélyezteti, a vadászati hatóság a létesítési engedély visszavonása mellett a nagyvadtartó költségére a zárttéren tartott nagyvadállomány felszámolását rendeli el,

- A vadászterület vadaskert létesítése céljából történő bekerítését a földterület tulajdonosának, használójának előzetes hozzájárulásával, a vadászatra jogosult kérelmére a vadászati hatóság határozatban engedélyezi. A vadászati hatóságnak az engedélyt a Vtv. 27/D. § (2) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt feltételek meghatározásával kell kiadni. A vadaskert létesítési engedélyének módosítását a vadászatra jogosult kérelmére a vadászati hatóság a Vtv. 27/C. § (3) bekezdésben foglaltak szerint engedélyezi. A Vtv. 27/C. § (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesítését a vadászati hatóság évente felülvizsgálja, és ha a Vtv. 27/D. § (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti feltételeknek a hatóság felszólítására a kötelezett a megadott határidőn belül nem tesz eleget, dönt az engedély visszavonásáról.

- A vadászterület vadaspark létesítése céljából történő bekerítését az érintett földterület tulajdonosának, használójának előzetes hozzájárulásával, a vadászatra jogosult kérelmére a vadászati hatóság engedélyezi. A határozatban meg kell határozni:

a) a telepíthető vadfajokat, illetve a vadfajonként maximálisan fenntartható vadlétszámot és ivararányt

Engedélyt előíró jogforrás:

b) a vad tartásával kapcsolatos szakmai és állat-egészségügyi feltételeket

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

c) erdő esetében az erdő védelmével, valamint az erdei haszonvételek gyakorlásával kapcsolatos feltételeket

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

d) természetvédelem alatt álló terület esetében a terület védelmével kapcsolatos feltételeket.

- A Vtv. 27/D. § (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesítését a vadászati hatóság évente felülvizsgálja, és ha a (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti feltételeknek a hatóság felszólítására a kötelezett a megadott határidőn belül nem tesz eleget, dönt az engedély visszavonásáról.

- Vadasparkban vadászni csak a vadászati hatóság külön engedélyével lehet. A vadászati hatóság - ha az engedélyben szereplő vadlétszám és ivararány másképp nem állítható helyre - kérelemre vagy hivatalból vadállomány-szabályozó vadászatot rendelhet el. A vadászati hatóság a vadaspark létesítésére kiadott engedélyt hivatalból is visszavonhatja. A hivatalból történő visszavonás során a 27/F. § (4) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

- Vadfarm létesítését az érintett földterület használójának kérelmére, a földterület tulajdonosának előzetes hozzájárulásával, a vadászati hatóság engedélyezi. Nem létesíthető vadfarm védett természeti területen. Vadfarm létesítése és működtetése során a Vtv. 27/D. § (2) bekezdés a)-c) pontját és a Vtv. 27/D. § (3) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

- A vadászati hatóság a vadfarm létesítésére kiadott engedélyét, ha

a) az engedélyes a vadászati hatóság felszólítását követően sem teljesíti a jogszabályban vagy a létesítési engedélyben előírt feltételeket,

b) az engedélyessel szemben a vadászati hatóság 5 éven belül jogerősen 3 alkalommal szab ki bírságot a zárttéri vadtartás szabályai megsértése miatt,

hivatalból visszavonja.

- Magyarország állatföldrajzi környezetében nem honos vadfaj vadászati célú telepítését a vadászati hatóság csak vadaskertbe engedélyezheti. A vadászati hatóság idegenhonos inváziós faj telepítését nem engedélyezi.

- A vadászati hatóság a Vtv. 38/A. (1) bekezdés alapján végzett tevékenység lefolyásáról és eredményéről

Vissza a listához

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégalapítás online

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)