Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

2529 teáor - Fémtartály gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a tárolási vagy gyártási célú, normál esetben rögzített fémtartályok gyártása
- a sűrített vagy cseppfolyósított gáz tárolására szolgáló tartály gyártása fémből

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a normál körülmények között áruk szállítására, csomagolására felhasznált (300 liternél nem nagyobb) fémhordó, -dob, -kanna, -vödör, -doboz stb gyártása, lásd: 2591 teáor - Acél tárolóeszköz gyártása, 2592 teáor - Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
- a szállítótartály gyártása, lásd: 2920 teáor - Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
- a páncélozott harcjárművek (tankok) gyártása, lásd: 3040 teáor - Katonai harcjármű gyártása

Engedélyköteles a tevékenység?

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: FÉMTARTÁLY GYÁRTÁSA

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység - a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) az R.-ben meghatározottak szerint folytatható.

A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható

a) az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

Bejelentést előíró jogforrás:

b) a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint

bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Az a) és b) pontokban nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az R. 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet az R. 4. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.

A jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében pedig az R.-ben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul - az R. 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Az R. 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: Ömlesztőhegesztés: munkadarabok egyesítése hővel, amelynek során a kötés a hegesztendő anyagok összeolvasztása és a varratanyag megszilárdulása következtében alakul ki.

A 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet alkalmazásában ömlesztőhegesztési eljárás az ívhegesztés, a lánghegesztés, a nagy energiájú sugaras hegesztés, a termithegesztés, a villamos salakhegesztés, az elektrogáz-hegesztés, az indukciós hegesztés, a fénysugaras hegesztés, az ívhúzásos csaphegesztés, továbbá a keményforrasztás és a műanyaghegesztés.

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A hegesztett szerkezet gyártása, helyszíni szerelése, átalakítása vagy javítása során ömlesztőhegesztést az a gazdálkodó szervezet végezhet, amely eleget tesz az alábbi követelményeknek.

A gazdálkodó szervezetnél olyan hegesztési felelőst kell alkalmazni, aki az MSZ EN ISO 14731 [Hegesztési felügyelet. Feladatok és felelősség] szabvány szerinti vagy azzal műszaki biztonsági szempontból egyenértékű követelmények kielégítésén túl

a) független (nem alárendelt) az ömlesztőhegesztést végző szervezeti egységtől,

b) rendelkezik az ömlesztőhegesztési tevékenység jellege szerinti ismereteket igazoló szakirányú képesítéssel, és

c) rendelkezik legalább kétéves szakmai gyakorlattal.

A hegesztőanyagok minőségét legalább az MSZ EN 10204 [Fémtermékek. A vizsgálati bizonylatok típusai] szabvány szerinti 2.2. típusú bizonylattal vagy azzal műszaki biztonsági szempontból egyenértékű módszer alkalmazásával kell igazolni.

A gazdálkodó szervezet a tevékenységet az MSZ EN ISO 3834-2 [Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények] vagy az MSZ EN ISO 3834-3 [Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei, 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények] szabvány szerinti követelményeknek, vagy azzal műszaki biztonsági szempontból egyenértékű követelményeknek megfelelően kell, hogy végezze.

A gazdálkodó szervezetnek az általa végzett tevékenység tekintetében kijelölt és bejelentett megfelelőségértékelő szervezet vagy akkreditált szervezet által minősített hegesztőket, forrasztókat, hegesztőgép-kezelőket kell foglalkoztatnia.

A gazdálkodó szervezetnek rendelkeznie kell az általa végzett tevékenység tekintetében kijelölt és bejelentett megfelelőségértékelő szervezet vagy akkreditált szervezet által tanúsított vagy jóváhagyott hegesztéstechnológiával.

A követelmények teljesítését a Kormány által rendeletben kijelölt műszaki biztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által kijelölt tanúsító szervezet ellenőrzi és tanúsítja.

Az a gazdálkodó szervezet, amely ömlesztőhegesztési tevékenységet kíván végezni, köteles azt a Hatóság részére bejelenteni.

A bejelentéshez csatolni kell:

a) a kijelölt szervezet által lefolytatott vizsgálatról készített jegyzőkönyv,

b) a tanúsítvány és

c) a tanúsított vagy jóváhagyott hegesztéstechnológiákat tartalmazó összesítő másolati példányát.

A nyilvántartásban a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott adatokon túl fel kell tüntetni a jogosultsághoz alapot adó dokumentumok azonosító jelét és a tanúsítást végző kijelölt szervezet tanúsítványának érvényességét.

A Hatóság a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek jegyzékét a Hatóság elektronikus tájékoztató oldalán teszi közzé.

A Kormány országos illetékességű műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki a hegesztett szerkezet gyártásánál, helyszíni szerelésénél, átalakításánál vagy javításánál ömlesztőhegesztést végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételével, a nyilvántartás vezetésével, valamint az e tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezmények alkalmazásával.

Vissza a listához

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.Cégalapítás online

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)