Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

ELEKTRONIKUS FIZETÉSI MEGHAGYÁS - Gyakran Ismételt kérdések

GYAKORI KÉRDÉSEK - VÁLASZOK


Mi a fizetési meghagyás?

Az elektronikus fizetési meghagyás (rövidítve "fmh") egy új, gyors, peren kívüli eszköz arra, hogy az Ön követelése pereskedés nélkül végrehajthatóvá váljon. A korábbi szabályozás szerint a bíróságok feladatkörébe tartozott a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmek elintézése. Ez hosszadalmassá tette már a kérelem benyújtására való felkészülést is, hiszen minden egyes iratot több példdányban le kellett másolni, a kérelmet psotai úton, vagy személyesen kellett benyújtani a bírósághoz, ahol a manuális feldolgozás után hetek múlva, nem ritkán több mint egy hónap múlva került a bírók asztalára a kérelem.
2010. július 1-től azonban közjegyzői hatáskörbe került az eljárás, egyúttal még fontosabb újítás, hogy az elektronikus eljárásban három napra csökkent a kérelem elbírásálásának határideje. Kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető a pénz fizetésére irányuló lejárt követelés, ha a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye, és amelynek összege az egymillió forintot nem haladja meg. Az egymillió forintot meghaladó követelések esetén is legjobb megoldás az elektrtonikus fizetési meghagyás.
VISSZA A KEZDŐLAPRA | VISSZA A LAP TETEJÉRE


Mi az eljárás menete?

On-line felületünkön, vagy a területi irodákban személyesen megjelenve küldheti be a követelés adatait, vagy teheti fel kérdéseit. Személyesen kell megadni a követelés érvényesítésére szolgáló ügyvédi meghatalmazást. Az ügyvédi közreműködsére azért van szükség, mert jogi személyek (pl. cégek) csak elektronikus úton kezdeményezhetik a fizetési meghagyásos eljárást, amelyhez minősített elektronikus aláírás szükséges. A meghatalmazás birtokában az eljáró jogi képviselő önállóan állítja össze a kérelmet, és elektronikus aláírásával ellátva nyújtja be a Magyar Országos Közjegyzői Kamara e-fmh rendszerébe. A közjegyző három napon belül intézkedik az ügyben, a kötelezettnek postai úton kézbesíti a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet. Amennyiben a kötelezett részéről ellentomndás nem érkezik, úgy a követelés végrehajthatóvá nyilvánítja.
VISSZA A KEZDŐLAPRA | VISSZA A LAP TETEJÉRE


Mennyibe kerül az eljárás?

A fizetési meghagyásos eljárásért eljárási díjat és ügyvédi munkadíjat kell fizetni. Az eljárási díj alapja a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke (díjalap). Ha a fél egy eljárásban egy jogviszonyból eredő több igényét vagy több jogviszonyból eredő igényeit érvényesíti, a pénzkövetelés értékének megállapításakor - a járulékok figyelmen kívül hagyásával - az előterjesztett igények együttes értékét kell figyelembe venni. Az eljárási díj mértéke az alapeljárásban 3%, de legalább 5000 forint és legfeljebb 300 000 forint. Az alapeljárásban a díj mértéke nem lehet kevesebb annyiszor 1000 forintnál, mint ahány fél van. Az eljárási díjat a jogosult az eljárás megindításakor köteles előlegezni, de a fizetési meghagyás által a kötelezett viseli végül a költségeit, azaz minden felmerült költséget (beleértve az ügyvédi díjat is) köteles megtéríteni a jogosultnak, ezen költségek ugyanis a végrehajtható meghagyás részévé válnak. Az ügyvédi munkadíj általában az eljárási díj mértékéhez igazodik, azonban rendszerint minimálisan egy órás díj felszámításával. Amennyiben a kötelezett nem teljesít önként, a végrehajtás elrendeléséért díjat kell fizetni, melynek mértéke a díjalap 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 150 000 forint. A végrehajtási díjat a végrehajtást kérő előlegezi és az adós viseli. A végrehajtási díjat végrehajtási költségként kell behajtani.
Amennyiben állandó gondja van a nem fizető ügyfelekkel, célszerű átalánydíjas megbízást adni az ügyvédi irodának, így fizetési meghagyásos ügyekben tartósan rendelkezésére áll a képviselő, és gyorsan reagál a fizetési késedelmekre. A témában dolgozó ügyvédeket megyék szerint ezen a honlapon keresztül érheti el.
VISSZA A KEZDŐLAPRA | VISSZA A LAP TETEJÉRE


Milyen iratokat kell vinnem?

A követelés alapjául szolgáló minden iratot (pl. szerződés, számla, tartozás elismerő nyilatkozat stb) gyűjtsön össze, beleérte a kötelezettnek esetleges küldött felszólításokat is. Ha nincsen semmilyen írásos bizonyítéka, a fizetési meghagyásos eljárás akkor is lefolytatható, ilyen esetben egyéb bizonyítékok (pl. tanú) segíthetik az igényérvényesítést. Az eljáró ügyvéd ügyfél azonosításra köteles, ezért személyi azonosító okmányait, illetve cég esetén aláírási címpéldányát, vagy aláírásmintáját hozza magával.
VISSZA A KEZDŐLAPRA | VISSZA A LAP TETEJÉRE


Mikorra látok valamit a követelésemből?

A közjegyző a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított három munkanapon belül bocsátja ki. A fizetési meghagyás ellen a kötelezett annak kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a közjegyzőnél ellentmondással élhet.
Optimális esetben tehát, a postázást is beleszámítva, és azzal a feltételezéssel élve, hogy a kötelezett átveszi a közjegyzőtől érkező levelet, körülbelül három hét alatt jogerős fizetési meghagyás lehet az Ön kezében. Ha a kötelezett nem veszi át a küldeményt, úgy az eljárás késedelmet szenvedhet, azonban ez nem jelenti azt, hogy ebben az esetben ne lehetne jogerős a fizetési meghagyás, ugyanis a postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a közjegyzőhöz "nem kereste" jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Még ebben az esetben is jóval gyorsabb az eljárás, mint ahogy azt korábban tapasztalhattuk a bírósági eljárásban. A jogerős fizetési meghagyás birtokában még hátra van a végrehajtás. Ennek szabályait egy külön pontban fejtjük ki.
VISSZA A KEZDŐLAPRA | VISSZA A LAP TETEJÉRE


Hogyan hajtható végre a jogerős fizetési meghagyás?

A végrehajtási kérelmet, valamint a biztosítási intézkedés iránti kérelmet az erre rendszeresített űrlapon, elektronikus úton kell benyújtani. A végrehajtási lap elektronikus közokiratként kerül kiállításra, és egy példányban, elektronikus úton, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elektronikus rendszerén keresztül kerül megküldésre a végrehajtónak. A végrehajtó az elektronikus közokiratról papír alapú közokirati másolatot készít. A végrehajtás elrendeléséért díjat kell fizetni, amelynek mértékéről már írtunk feljebb. A végrehajtás tipikusan az adós bankszámlájára vezetett inkasszóval kezdődik, de az adós bármely vagyona végrehajtás aláv vonható az eljárást szabályozó törvényi feltételekkel.
VISSZA A KEZDŐLAPRA | VISSZA A LAP TETEJÉRE


Ki képvisel az eljárásban?

Ügyvédeink elérhetőségeit megyék szerint elérheti itt: Fizetési meghagyással foglalkozó ügyvédek

VISSZA A KEZDŐLAPRA | VISSZA A LAP TETEJÉRE


Milyen követelésekre nem alkalmas az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás?

Nem érvényesíthető a követelés fizetési meghagyás útján, ha még nem lejárt követelésről van szó, ha nem pénzbeli követelésről van szó. Akadály az is, ha a kötelezettnek nincs ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete (a továbbiakban együtt: idézési címe) és nem lehet érvényesíteni ilyen formában a munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű jogviszonyából és a bedolgozói jogviszonyból eredő követeléseket.
Vannak olyan esetek, amikor lehet ugyan fizetési meghagyás iránti eljárást kezdeményezni, de a felszámolási eljárás olcsóbb, vagy hatásosabb eszköz. Ennek eldöntését bízza az eljáró ügyvédre. Az eljáró ügyvédek listáját megtalálja ezen a honlapon.
VISSZA A KEZDŐLAPRA | VISSZA A LAP TETEJÉRE


Egyéb jogos eszközök az igényérvényesítésre


Felszólító levél, peren kívüli megállapodás, peres eljárás, felszámolási eljárás kezdeményezése. Az eljáró ügyvédeket közvetlenül is hívhatja, és kikérheti tanácsukat a konkrét ügyben, így biztos lehet benne, hogy az adott helyzetre vonatkozó leggyorsabb, legelőnyösebb jogi megoldást kínálják Önnek.
VISSZA A KEZDŐLAPRA | VISSZA A LAP TETEJÉRE

Első lépésként töltse ki és küldje el nekünk az alábbi űrlapot! Az űrlap kitöltése nem megbízás, elküldésével semmilyen anyagi vagy egyéb kötelezettséget nem vállal.

 

Online Fizetési meghagyás indítása

KIFIZETJÜK ÖN HELYETT
a cégalapítás teljes költségét

Önnek annyit kell tenni, hogy könyvelési szerződést köt a

Budapest Consulting-al, akinek

Magyarországon egyedüliként 1 millió EURÓ felelősségbiztosítása van.

BPC logo allo   BPC logo allo

 Bt. alapítása
egyszerűsített eljárásban

Egy éves könyvelési szerződés esetén:
0 Ft

A könyvelési díj 10 000 Ft / hó, 

 


 

Kft. alapítása
egyszerűsített eljárásban

Egy éves könyvelési szerződés esetén:
0 Ft

A könyvelési díj 25 000 Ft + ÁFA / hó
 

 Könyvelési szerződés nélkül: 50 000 Ft

Az ajánlat nem csak budapesti cégalapításra vonatkozik. Amennyiben nincs szüksége könyvelésre, azonnali ajánlatot kérhet a cégalapítási díjakról a +36 30 220 1100 telefonszámon.

Vidéki irodáinkat itt éri el: IRODÁK 

villámgyors bejegyzés

Jogásszal, adószakértővel

Cégnév keresés

Engedélyköteles tevékenységek

Adja meg a cégadatokatAdja meg a cégadatokat!


 

KFT ALAPÍTÁS 5 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN

1. A CÉG ADATAINAK MEGADÁSA:

Használja on-line adatlapunkat, ahol percek alatt megadhatja jövőbeli cége adatait, tevékenységi köreit stb. Ha kérdése van, írjon e-mailt az info@cegalapitas.net e-mail címre, és válaszolunk a cégalapítás előtt felmerülő kérdéseire. A cégalapítás elektronikus eljárás esetén is az ügyfél, egy ügyvéd és egy adótanácsadó személyes találkozásával kezdődik, melynek időpontjáról egyeztetünk Önnel. Közvetlen időpont egyeztetés végett hívja a +36 30 220 1100 telefonszá-mot.

2. A CÉGIRATOK ELKÉSZÍTÉSE:

A megbeszélt időpontra az iratmintából szerkesztett cégiratok egy részét már elő is készítjük. Más dokumentumok megszerkesztése, véglegesítése és az ügyfél kioktatása a személyes találkozás alkalmával történik. A cégiratokat a társaság alapítója vagy tagjai aláírják, az ügyvéd ellenjegyzéssel látja el. Az ügyfél részére valamennyi iratból több eredeti, kinyomtatott példányt is adunk. A társaság ebben az időpontban már létrejön. 

3. AZ ILLETÉK MEGFIZETÉSE:

Az elektronikus eljárásban átutalással lehet megfizetni az alapításhoz szükséges illetéket. (Egyszerűsített eljárásban illetékmentes az eljárás) Ha van illetékfizetési kötelezettség, úgy az illeték egy egyedi utalványminta alapján kerül befizetésre okiratszerkesztő ügyvéd által az államkincstár részére.

4. A CÉGIRATOK BENYÚJTÁSA:

Az aláírt cégiratok beszkennelve, az elkészített cégbejegyzési kérelemmel egy elektronikus kérelmet alkotnak. Ezt az elektronikus aktát az okiratszerkesztő ügyvéd elektronikus aláírással látja el. Ezt követően e-mailen megküldi a székhely szerint illetékes cégbíróságnak a cégiratokat. A cég előtársaságként megkezdheti a működést.

5. A CÉG BEJEGYZÉSE:

A cégbíróság az iratok benyújtását követően egy tanúsítványt küld a feladó jogi képviselő e-mail címére, amely már tartalmazza a cég cégjegyzékszámát, adószámát és statisztikai számjelét. Röviddel ezután a cégbejegyző végzés is megérkezik. Az okiratokat ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott záradékkal látjuk el, egyidejűleg az Ön e-mail címére is megküldi az ügyvédi iroda az elektronikusan aláírt bejegyző végzést.

2006 óta azért vált a cégalapítás.net a vezető cégalapítási portállá, mert minden intéznivalót leveszünk ügyfeleink válláról.

Mi komolyan vesszük az Ön vállalkozását.

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)

Letölthető dokumentumok

Székhely használati hozzájáruló nyilatkozat

Teendők a cégbejegyzést követően

(konzultáljon könyvelőjével az alábbi nyomtatványok határidőn belüli benyújtásáról)

EGYKE adatlap letöltése EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP, BEJELENTÉS ÉS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ÁLLAMI ADÓ ÉS VÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÉPVISELŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ INTÉZÉSÉHEZ

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez - NAV

16T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére

A NAV nyomtatványkitöltő szoftver innen tölthető le.

A kötelező kereskedelmi és iparkaramarai regisztrációt ide kattintva végezheti el.

 

 

Mit mondanak ügyfeleink

"Nagyon meg voltunk és vagyunk elégedve az Önök munkájával. Gyorsak, pontosak, nem drágák és a régi ügyfeleknek nyújtott kedvezmények még vonzóbbá teszik az irodát. Cégünket Önöknél alapítottuk, mármint a szerződést és azóta is bármilyen gondunk volt, akár telefonban is segítettek." Bacsó Team Kft

"Csak pozitív benyomásaink vannak: Gyors, egyszerű(sített) ügyintézés, kedves, hozzáértő munkatársak, reális ár" Belényesi Viktor

"Mi Kft-t alapítottunk a Cégalapítás.net segítségével. A segítőkész hozzáállást már akkor tapasztaltuk, amikor még szó sem volt arról, hogy ők lesznek a segítségünkre a cégalapítás során. Minden részletre kiterjedő, korrekt információkat kaptunk. Ezek után nem volt kérdés számunkra, hogy kivel fogjuk végigvinni a cégalapítás ügyeit. Az ügyintézés gyors, pontos és precíz volt az árról nem is beszélve. Tiszta szívből ajánljuk mindenkinek!" Buborék Party Kft

"A Fehér & Partners Pénzügyi Tanácsadó Kft ügyvezetőjeként nagyon meg vagyok elégedve a Cégalapítás Portállal. Mint pénzügyi tanácsadónak és brókernek, számomra az idő és a hatékonyság az egyik legfontosabb tényező. Amikor felhívtam az információs vonalat, a telefonos hölgy nagyon készséges volt, részletesen elmagyarázta a követendő lépéseket. A felmerült, speciálisan a munkámhoz kötődő kérdésekre is azonnal választ kaptam. Amikor a tényvázlatot a megfelelő adatokkal visszaküldtem a megadott e-mail címre, szinte azonnal kerestek a partner ügyvédi irodából, hogy időpontot egyeztessünk a cégiratok aláírására. A dokumentumokat aláírtam és még aznap kézhez kaptam az elektronikus bejegyző végzést. Örülök, hogy a Cégalapítás Portált választottam! Nekem csak a munkámra kellett koncentrálnom, ők mindent elintéztek helyettem." Fehér Tímea Fehér & Partners Kft.