Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

869001 - Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)

Ebbe a tételbe tartozik:
- a szülésznő (bába)
- az egyéb egészségügyi szakápolás, a látásvizsgálat (optometria), a hidroterápia, a munkaterápia, a beszédterápia területén
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a fogászati terapeuták, a fogászati asszisztensek és a szájhigiénikusok tevékenysége, akik a fogorvostól külön, de időszakos felügyelete alatt dolgoznak
- a mentőszolgálat
- a gyógytestnevelés, gerinctorna, gyógytorna, szemtorna, tartásjavító-, intimtorna (lásd lábjegyzet)
- a babatorna, kismamatorna, babamasszázs
- a fizikoterápia, az ergoterápia területén nyújtott szolgáltatás
- a képalkotó diagnosztikai szolgáltatások elemzés vagy értékelés nélkül, pl. röntgen, ultrahang, mágneses rezonancia (MRI)
- az orvosi laboratóriumi asszisztensi tevékenység
- az alvó emberek alvásdiagnosztikai viszgálata
- a vércukorszint mérés és hasonló szűrővizsgálatok végzése az egészségnapokon
Nem ebbe a tételbe tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai laboratóriumokban, lásd: 325003 - Fogtechnikai eszköz gyártása
- az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli betegszállítás, lásd: 49, 50 és 51 ágazat
- a nem gyógyászati célú laboratóriumi vizsgálat, tesztelés, lásd: 712001 - Műszaki vizsgálat, elemzés, tesztelés
- az élelmiszer-higiéniai tesztelések, vizsgálatok, lásd: 712001 - Műszaki vizsgálat, elemzés, tesztelés
- a kórházak tevékenysége, lásd: 8610 szakágazat
- az orvosok és a fogorvosok tevékenysége, lásd: 862 alágazat
- a mentőápoló, betegszállító sofőr, lásd: 869003 - Szabadfoglalkozású tevékenység egészségügyi ellátásban
- az otthoni szakápolás, lásd: 869004 - Védőnői és ápolói szolgáltatás
- a manuálterápia, lásd: 869005 - Természetgyógyászati ellátás
- a humánkineziológiai szolgáltatás, lásd: 869011 - Humánkineziológiai szolgáltatás
- a dúlai szolgáltatás, lásd: 869012 - Dúlai szolgáltatás
- a bentlakásos ápolást nyújtó ellátás, lásd: 871001 - Bentlakásos, nem kórházi ápolás Bentlakásos, nem kórházi ápolás m.n.s.

Engedélyköteles a tevékenység?

Egészségügyi szolgáltató tevékenység.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a működési engedély kiadására

a) fekvőbeteg-szakellátást, mentést, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai, valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátást - diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén - függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait - az országos tisztifőorvos,

b) alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, betegszállítást, intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási tevékenységet, mentési tevékenységen belül rendezvény egészségügyi biztosítását, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg-szakellátást - ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat - és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén a járási hivatal,

c) ha az a) pont szerinti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást - a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az országos tisztifőorvos,

d) ha a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást - a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó közreműködő és személyes közreműködő egészségügyi szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az önálló járóbeteg-szakellátás tekintetében a járási hivatal

jogosult.

Ha az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik telephellyel, a működési engedélyt a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (2) bekezdés b) pontja szerinti hatáskörében eljárva - az egészségügyi szolgáltató székhelye szerint illetékes járási hivatal adja ki.

Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephellyel rendelkezik, illetve székhelyén is nyújt szolgáltatást, a működési engedélyt a telephelyekre, vagy székhelyre és telephelyekre külön-külön lefolytatott eljárásokban - figyelemmel a c) pontra - a telephely, illetve székhely szerinti járási hivatal vagy az országos tisztifőorvos adja ki.

A praxisengedélyhez kötött egészségügyi szolgáltatások esetén közreműködő részére működési engedély nem adható.

A területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, iskola- és ifjúság-egészségügyi, körzeti-közösségi szakápolói, védőnői feladat engedélyezését a több, ugyanazon járási hivatal illetékességébe tartozó telephelyen teljesítő számára egy eljárásban, telephelyenként kell lefolytatni, és az engedélyeket egy okiratba kell foglalni.

Az egészségügyi szolgáltató a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek számára nyújtott egészségügyi szolgáltatás esetén a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek egészségügyi szakmai szerve véleményének kikérését követően nyújtja be kérelmét az engedélyezési eljárás lefolytatásához.

A sejtbanki, biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetika, genetikai tanácsadás, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika szakmák működési engedélyezési eljárása során az országos tisztifőorvos megkéri az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottságának szakmai véleményét. A működési engedélyt az eljáró hatóság a jogszabályban előírt feltételek teljesítésének vizsgálata mellett az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottságának véleménye alapján adja ki.

Az otthoni szakápolásra, otthoni hospice ellátásra vonatkozó működési engedélyt a szolgáltató székhelye szerint illetékes járási hivatal adja ki azzal, hogy a közreműködő részére a működési engedély kiadására a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató részére működési engedélyt kiadó járási hivatal jogosult. A határozatot közölni kell a szolgáltató ellátási területéhez tartozó települések szerint illetékes járási hivatalokkal. Az otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás esetén a kiadott működési engedélyben szereplő ellátási terület nem haladhatja meg az engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv székhelye szerinti megye területét. Amennyiben a szolgáltató a székhelye szerinti megyehatáron kívül is szolgáltatást kíván nyújtani, a működési engedélyt a másik megyében a telephely szerinti járási hivatal adja ki, amely esetben az ellátási terület szintén ez utóbbi megyére terjedhet ki.

Változó helyszínen végzett egészségügyi szolgáltatás esetén az engedélyezés feltételeit az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyén kell vizsgálni. A változó helyszínen a szolgáltatásnyújtás időtartama alatt ellenőrizhető a közegészségügyi, valamint a személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

Változó helyszínen végzett és mozgó egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltató a székhelyétől vagy telephelyétől eltérő helyszínen végzett tevékenységét 5 nappal korábban írásban köteles bejelenteni a helyszín szerinti járási hivatalnak, amely jogosult helyszíni ellenőrzést tartani.

A Kormány az Állami Egészségügyi Ellátó Központot jelöli ki az 1997. évi CLIV. törvény szerint a működési nyilvántartást vezető államigazgatási szervként.

Engedélyt előíró jogforrás: 1997. évi CLIV. törvény

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kereso.enkk.hu

Egészségügyi tevékenységet - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának.

Engedélyező hatóság: A Magyar Orvosi Kamara tagsága és/vagy a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagsága szükséges.

A nem orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozók esetében az illetékes szakmai kamara a Magyar Orvosi Kamara.

Kamarai tagság nélkül is végezhető az egészségügyi tevékenység, ha azt olyan személy végzi, aki külön jogszabályban meghatározottak szerint ideiglenes működési nyilvántartásba vétellel, tevékenységre jogosító engedély kiadásával vagy előzetes bejelentés alapján jogot szerzett arra, hogy a működési nyilvántartásba történő felvétel nélkül egészségügyi tevékenységet végezzen Magyarországon.

Engedélyt előíró jogforrás: 2006. évi XCVII. törvény

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://mok.hu

http://www.meszk.hu/info.aspx?sp=13

Személyes közreműködő:

az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére személyesen nyújt egészségügyi szolgáltatást a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában, akként, hogy a felek között létrejött közreműködői szerződés alapján a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket kizárólag a a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató biztosítja, a személyes közreműködő pedig kizárólag személyi feltételeket biztosít.

Személyes közreműködés: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 108/A. §-a szerinti, hatósági nyilvántartásba vétel alapján történő egészségügyi szolgáltatásnyújtás.

108/A. § (1) Egészségügyi szolgáltatás a (2)-(4) bekezdés szerint működési engedély nélkül, az egészségügyi államigazgatási szerv részére megtett bejelentés alapján, hatósági nyilvántartásba vételt követően is megkezdhető és folytatható.

(2) Az (1) bekezdés alapján egészségügyi szolgáltatóként az a személy vagy szervezet működhet, aki vagy amely

a) kizárólag az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti közreműködői szerződés alapján nyújt szolgáltatást,

b) az a) pont szerinti közreműködői szerződés alapján a közreműködőt igénybe vevő egészségügyi szolgáltató számára kizárólag az egészségügyi szolgáltatás személyi feltételeit biztosítja, ideértve a személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel rendelkező további közreműködőket is,

c) közreműködésére kizárólag az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 7. § (2) bekezdés b), c), e) vagy j) pontja szerinti jogviszonyok valamelyikében, kizárólag személyes szolgáltatás nyújtásával kerül sor, azaz

a) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

b) társas vállalkozás tagjaként,

c) munkaviszonyban,

d) egyéni cég tagjaként.

Engedélyező hatóság: Közreműködő igénybevételére a szervezeti egység működéséhez kapcsolódóan közreműködői szerződés alapján kerülhet sor. Közreműködői szerződést csak olyan szakmára lehet kötni, amelyre a közreműködést igénybe vevő szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik. A szerződő felek a személyi és tárgyi feltételeket közösen biztosítják.

A közreműködői szerződés határozatlan időtartamra köthető. A közreműködő további közreműködői szerződést nem köthet, kivéve, ha a közreműködő által igénybe vett közreműködő személyesen nyújt szolgáltatást.

A közreműködői szerződés kötelezően tartalmazza:

a) a közreműködést igénybe vevő és a közreműködő egészségügyi szolgáltató adatait,

b) a közreműködéssel érintett egészségügyi szakmát,

c) a közreműködés keretében végzett tevékenység során felmerülő felelősségvállalásra vonatkozó szabályokat,

d) a közreműködés keretében végzett tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalást,

e) közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás keretében történő közreműködés esetén a közreműködő szolgáltatás elszámolásának szabályait,

f) közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás keretében történő közreműködés esetén a közreműködő együttműködési kötelezettségét és annak módját az egészségbiztosítási szerv által végzett ellenőrzések során,

g) a személyi és tárgyi feltételek teljesítésére kötött közreműködői szerződés esetén a tárgyi feltételek elérhetőségének, biztosításának jellegére vonatkozó rendelkezést, valamint az egészségügyi szolgáltatást végző személy (személyek) nevét, működési nyilvántartásban való azonosítóját, a tevékenység végzésének módját, időtartamát,

h) a szolgáltatás szerződésszegés esetén történő folyamatos biztosítására vonatkozó feltételeket, a szerződés felmondásának szabályait, a felmondás határidejét, figyelemmel a szolgáltatás folyamatos biztosításának kötelezettségére,

i) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait.

Az Eütv. 108/A. §-a szerinti bejelentést a személyes közreműködő teszi meg. Ha a személyes közreműködő e tevékenységét az igénybe vevő szolgáltató több szervezeti egységében is végzi, a bejelentést ezen szervezeti egységek tekintetében kell megtenni.

A praxisengedélyhez kötött egészségügyi szolgáltatások személyes közreműködés keretében nem végezhetők.

A személyes közreműködő igénybevételére a szervezeti egység működéséhez kapcsolódóan, a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 12/B. § szerinti személyes közreműködői szerződés alapján kerülhet sor. Személyes közreműködői szerződés olyan szakmára köthető, amelyre a közreműködést igénybe vevő szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik.

A személyes közreműködő további személyes közreműködői szerződést akkor köthet, ha a további személyes közreműködő a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásában személyesen vesz részt.

A személyes közreműködésre irányuló tevékenység bejelentését a személyes közreműködőt igénybe vevő szolgáltató működési engedélyének kiadására a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerint hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szervnél kell megtenni.

A bejelentésben fel kell tüntetni

a) a személyes közreműködést igénybe vevő szolgáltató megnevezését, egyedi azonosítóját,

b) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának telephelyét,

c) a közreműködéssel érintett szervezeti egység megnevezését, azonosítóját,

d) az ellátni kívánt egészségügyi szakma vagy szakmák megnevezését, szakmakódját,

e) járóbeteg-szakellátásban a személyes közreműködés idejét,

f) a személyes közreműködő

fa) cégnevét

fb) a személyes közreműködő szervezet KSH törzsszámát (új, egyéni vállalkozás keretében működni kívánó egészségügyi szolgáltató kivételével),

g) a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók nevét, pecsétszámát vagy működési nyilvántartási számát, egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét, valamint foglalkoztatásra irányuló jogviszony típusát.

A bejelentéshez mellékelni kell a személyes közreműködésről szóló szerződést.

Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a működési engedély kiadására:

a) fekvőbeteg-szakellátást, mentést, betegszállítást, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai, intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási tevékenységet, valamint a fekvő- és járóbeteg szakellátást - diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén - függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait - az Országos Tisztifőorvosi Hivatal,

b) alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg-szakellátást - ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat - és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén a járási hivatal,

c) ha az a) pont szerinti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást - a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal,

d) ha a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást - a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó közreműködő és személyes közreműködő egészségügyi szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az önálló járóbeteg-szakellátás tekintetében a járási hivatal

jogosult.

Ha az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik telephellyel, a működési engedélyt az egészségügyi szolgáltató székhelye szerint illetékes járási hivatal adja ki.

Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephellyel rendelkezik, illetve székhelyén is nyújt szolgáltatást, a működési engedélyt a telephelyekre, vagy székhelyre és telephelyekre külön-külön lefolytatott eljárásokban a telephely, illetve székhely szerinti járási hivatal vagy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal adja ki.

A praxisengedélyhez kötött egészségügyi szolgáltatások esetén közreműködő részére működési engedély nem adható.

A területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, iskola- és ifjúság-egészségügyi, körzeti-közösségi szakápolói, védőnői feladat engedélyezését a több, ugyanazon járási hivatal illetékességébe tartozó telephelyen teljesítő számára egy eljárásban, telephelyenként kell lefolytatni, és az engedélyeket egy okiratba kell foglalni.

Az otthoni szakápolásra, otthoni hospice ellátásra vonatkozó működési engedélyt a szolgáltató székhelye szerint illetékes járási hivatal adja ki azzal, hogy a közreműködő részére a működési engedély kiadására a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató részére működési engedélyt kiadó járási hivatal jogosult.

Engedélyt előíró jogforrás: 1991. évi XI. törvény

2003. évi LXXXIV. törvény

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas/szemelyes_kozremukodes_adatlapok

Betegszállítás (egészségügyi szolgáltató tevékenység).

a) Betegszállítás: az 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.). 97. § (1)-(3) bekezdésében foglalt esetekben a betegnek

aa) a beteg otthona szerint illetékes területi,

ab) a beutaló szolgáltató telephelye szerint illetékes, vagy

ac) a progresszív ellátás során magasabb szintű ellátást végző legközelebbi egészségügyi intézménybe, illetve ezen egészségügyi intézményből a beszállított beteg kezelését, vizsgálatát, valamint sürgősségi ellátását követően otthonába történő szállítása

Engedélyező hatóság:

b) a beteg otthona: ahol a beteg életvitelszerűen tartózkodik, továbbá amennyiben az egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátásakor a kezelőorvos szakvéleménye szerint a beteg otthonában történő gondozása vagy felügyelete szükséges, a gondozást, illetve felügyeletet vállaló személy lakóhelye, illetve az ezt végző intézmény.

A betegszállítás a sürgősség igénye szerint lehet

a) 6 órán belüli,

b) 24 órán belüli,

c) meghatározott időpontra kért, illetve tervezett időpontokban történő ismétlődő

betegszállítás.

A betegszállítás a kíséret igénye szerint lehet

a) betegkísérő közreműködését igénylő,

b) kíséretet nem igénylő

betegszállító gépjárművel teljesítendő betegszállítás.

A betegszállítás az alkalmazott betegszállító gépjármű szerint lehet

a) mentőkocsival,

b) fekvőbeteg-szállító kocsival,

c) ülőbeteg-szállító kocsival

teljesítendő betegszállítás.

A betegszállítás a végrehajtás módja szerint lehet

a) egyedi,

b) más betegekkel együttes

szállítás.

Engedélyt előíró jogforrás: Betegszállítási tevékenységet végző szervezet: a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) által külön jogszabály szerint kiadott működési engedéllyel (a továbbiakban: működési engedély) rendelkező betegszállításra feljogosított szervezet.

A 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5. számú melléklet szerinti emblémát a betegszállítási tevékenységet végző szervezet számára a működési engedély kiadását követő 10 napon belül a járási hivatal biztosítja. A járási hivatal a kiadott emblémáról, továbbá a hozzá tartozó betegszállító gépjármű érvényes rendszámáról, forgalmi engedély számáról és a betegszállító gépjármű típusáról nyilvántartást vezet.

A betegszállítási tevékenységre jogosító működési engedély alapján nem végezhető közúti közlekedési szolgáltatás.

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: 1997. évi CLIV. törvény

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

19/1998. (VI. 3.) NM rendelet

Mentés (egészségügyi szolgáltató tevékenység).

Mentési tevékenységet végző szervezet: az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) és az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet szerint mentési tevékenység végzésére jogosult más jogi személy vagy természetes személy, ha megfelel az 1. melléklet szerinti személyi és tárgyi feltételeknek, és rendelkezik országos tisztifőorvos által - külön jogszabály szerint - kiadott működési engedéllyel (a továbbiakban: működési engedély).

A mentés az alkalmazott mentőegység típusa szerint lehet

a) mentőgépkocsival,

b) esetkocsival,

c) rohamkocsival,

d) speciális rohamkocsival (Mobile Intensive Care Unit - MICU),

e) neonatológiai mentőgépkocsival,

f) neonatológiai rohamkocsival,

g) gyermekmentő-rohamkocsival,

h) légi mentőjárművel,

i) mentőorvosi gépkocsival,

j) mentőtiszti gépkocsival,

k) gyermek-mentőorvosi gépkocsival,

l) helyszínen történő mentési feladat ellátására alkalmas motorkerékpárral, illetve -mopeddel (a továbbiakban: mentő-motorkerékpár, illetve mentő-moped),

m) helyszínen történő mentési feladat ellátására, valamint a szárazföldi átadási pontig történő szállításra alkalmas sürgősségi mentőhajóval,

n) transzplantációs mentő-gépkocsival,

o) Tömeges Baleseti Egységgel

végrehajtandó mentési feladat.

Az Országos Mentőszolgálat látja el

a) az állami rendezvények,

b) az európai vagy nemzetközi sportrendezvények,

c) az autó-, motor-, illetve lovassport-rendezvények,

d) az egyidejűleg több helyszínen megvalósuló szabadtéri rendezvények,

e) a kiemelt védelemben részesülő diplomáciai személyek vagy csoportok belföldi látogatását kísérő rendezvények,

f) az előre láthatóan 10 000 fő egyidejű részvételét meghaladó szabadtéri rendezvények,

g) az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. melléklet 1.6.8. pontja szerinti, mentőhelikopter készenlétét megkövetelő rendezvények,

h) a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló kormányhatározat szerinti rendezvények

egészségügyi biztosítását.

Engedélyező hatóság: Az országos tisztifőorvos által - külön jogszabály szerint - kiadott működési engedéllyel gyakorolható.

Rendezvénybiztosítást az országos tisztifőorvos által kiadott működési engedéllyel rendelkező szervezet láthat el.

Engedélyt előíró jogforrás: 1997. évi CLIV. törvény

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

5/2006. (II. 7.) EüM rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://kereso.enkk.hu

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)