Cégalapítás info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

TEÁOR kereséshez írja be a TEÁOR kódot vagy a keresett kifejezést!

0210 teáor - Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az erdő, erdősáv telepítése: a fásítás, az erdő felújítása (újraültetése és átültetése), gyérítése, fenntartása
- az erdei bokor és más fás növényi (pl. tüzelésre, papírgyártásra alkalmas és egyéb) faanyag termelése
- az erdei faiskola működtetése

Ezeket a tevékenységeket a természetes és az ültetett erdőkben egyaránt lehet végezni.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a karácsonyfa termesztése, lásd: 0129 teáor - Egyéb évelő növény termesztése
- a faiskolák üzemeltetése, kivéve erdei faiskolák, lásd: 0130 teáor - Növényi szaporítóanyag termesztése
- a vadon termő gomba, az egyéb nem fa erdei termékek gyűjtése, lásd: 0230 teáor - Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
- a faforgács, egyéb fanyesedék termelése, lásd: 1610 teáor - Fűrészárugyártás

Engedélyköteles a tevékenység?

Erdőgazdálkodás

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság által vezetett erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő jogszerű használó. Az erdőgazdálkodói jogok és kötelezettségek - a haszonvételi joggyakorlás kivételével - az erdőgazdálkodót illetik, illetve terhelik.

Az erdőgazdálkodó, valamint a használatában álló erdő, illetve erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület (a 18-21/B. § tekintetében a továbbiakban együtt: erdőnek minősülő föld) adatairól az erdészeti hatóság nyilvántartást vezet (a továbbiakban: erdőgazdálkodói nyilvántartás).

Az erdőgazdálkodó az erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő adatok változását - a

- használati megosztás esetén a földrészlet részterületének azonosítására a használati rendben alkalmazott alszám,

- a használat jogcíme

kivételével - 30 napon belül az erdészeti hatósághoz bejelenti. Az erdészeti hatóság a bejelentésben foglalt változásokat a nyilvántartáson átvezeti.

Az erdőgazdálkodói jogok és kötelezettségek a nyilvántartásba történő bejegyzéssel keletkeznek és - a határozott idejű szerződéseket kivéve - a nyilvántartásból való törléssel szűnnek meg.

Az erdőgazdálkodói nyilvántartásba adat bejegyzésének, megváltoztatásának vagy törlésének közhiteles hatósági nyilvántartásból történő adatátvétel, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat alapján van helye.

Aki erdőnek minősülő föld használatára jogosult - a haszonvételi joggyakorló kivételével -, köteles azt a használati jog fennállását igazoló okiratok benyújtásával, a használati jogosultság keletkezésétől számított 30 napon belül az erdészeti hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.

Az erdőgazdálkodói nyilvántartás adatai országosan vezetettek, - a 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tv.) 18. § (7) bekezdés a) pont ab), ac), ae) és af) alpontjában foglaltak kivételével - nyilvánosak, azokból az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint - elektronikus úton is - hiteles vagy nem hiteles, illetve teljes vagy szemle másolat adható.

Az erdőgazdálkodói nyilvántartás

a) a természetes személy erdőgazdálkodó esetén a következő adatokat tartalmazza:

aa) családi és utónév, ideértve a születési családi és utónevet,

ab) születési hely, idő,

ac) anyja neve,

ad) állandó lakhely,

ae) adóazonosító jel vagy adószám,

af) a mezőgazdasági vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs szám,

ag) erdőgazdálkodói kód,

ah) levelezési cím

Engedélyt előíró jogforrás:

b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet erdőgazdálkodó esetén a következő adatokat tartalmazza:

ba) szervezet megnevezése,

bb) székhely,

bc) képviselő neve,

bd) gazdálkodó szervezet földhasználó esetén a statisztikai számjel,

be) adószám,

bf) a mezőgazdasági vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs szám,

bg) erdőgazdálkodói kód

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

c) az erdőgazdálkodó használatában álló, erdőnek minősülő földre vonatkozó következő adatokat tartalmazza:

ca) a település neve,

cb) a földrészlet fekvésének (belterület, külterület) megjelölése,

cc) a földrészlet helyrajzi száma,

cd) az alrészlet jele,

ce) használati megosztás esetén a földrészlet részterületének azonosítására a használati rendben alkalmazott alszám,

cf) a földterület erdészeti azonosítója,

cg) a használt terület nagysága,

ch) a használat jogcíme,

ci) a nyilvántartásba vétel időpontja,

cj) a használat időtartama,

ck) erdőfelújítási biztosíték nyújtási kötelezettség fennállása

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

d) az erdőgazdálkodó által alkalmazott erdészeti szakszemélyzetre, jogosult erdészeti szakszemélyzetre, illetve erdészeti szakirányító vállalkozásra vonatkozóan annak a szakirányítói névjegyzékben rögzített nyilvántartási kódja.

Az erdőgazdálkodói nyilvántartás

a) a Tv. 18. § (7) bekezdés a) pont ag) alpontjában, és b) pont bg) alpontjában, valamint

b) a Tv. 18. § (7) bekezdés c) pont ch)-cj) alpontjában foglalt, az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágban nyilvántartott földrészletekre, illetve alrészletekre vonatkozó adatok tekintetében

közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

A Kormány erdészeti hatóságként

a) a minisztert,

b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,

c) a Pest Megyei Kormányhivatalt,

d) a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 2. mellékletben meghatározott megyei kormányhivatalt,

e) a Nemzeti Földügyi Központot (továbbiakban NFK) jelöli ki.

Erdészeti hatóságként - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - az erdőterület fekvése szerint illetékes, az R. 2. mellékletben meghatározott megyei kormányhivatal jár el. Budapest területén fekvő erdőterület esetén a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Az erdészeti hatóság felügyeleti szerveként a miniszter jár el. Az erdészeti hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége az R. 12. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében az ország egész területére kiterjed, valamint az erdészeti igazgatási feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal az R. 12. § (6) bekezdésében meghatározott feladat tekintetében az ország egész területén eljár.

Az NFK feladatkörét érintően vezeti

a) az Országos Erdőállomány Adattárat,

b) a 2009. évi XXXVII. Törvény (továbbiakban Evt.) 98. § (1) bekezdése szerinti névjegyzéket (az erdészeti hatóság az erdészeti munkák szakmai irányítására és az erdő őrzésére, valamint az erdőkezelésre jogosult személyekről, illetve vállalkozásokról erdészeti szakirányítói névjegyzéket vezet),

c) az Evt. 17. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást (erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság által vezetett erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő jogszerű használó).

Vissza a listához

 

HOVÁ TARTOZIK A TEVÉKENYSÉGEM?

Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a végezni kívánt tevékenység mely TEÁOR kategóriába tartozik, javasoljuk, hogy keresse a Központi Statisztikai Hivatalt, portálunk szakértői ugyanis cégeljárási kérdésekben tudnak segíteni. Egyéni vállalkozásokkal nem foglalkozunk.


TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. 

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

TEVÉKENYSÉG BEJEGYZÉSE / MÓDOSÍTÁSA / BŐVÍTÉSE

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg, tehát a bejegyzést nem cégmódosítás keretében, hanem a NAV-hoz történő bejelentéssel kell elvégezni. 

A társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.



Cégalapítás online

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)