CÉGALAPÍTÁS info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

20.11 - IPARI GÁZ GYÁRTÁSA

Engedélyköteles: Engedélyhez kötött

Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység:

Vegyipar

Csak az ipari méretű, vegyi vagy biológiai eljárással történő előállításra vonatkozóan:

Szervetlen anyagok előállítása:

- nitrogén-oxidok

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: A területileg illetékes - környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság engedélye. Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal jár el. Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal ár el. A környezetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi környezetvédelmi hatóság) és a természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi természetvédelmi hatóság), (a továbbiakban együtt: a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) különös illetékességgel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti esetekben jár el.

Engedélyt előíró jogforrás: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

Töltési tevékenység végzése.

Fogalmak:

Töltő berendezés: a gázt szállítható nyomástartó berendezésből nyomástartó berendezésbe lefejtő berendezés, ha töltési képessége nagyobb, mint 1000 kg/h, valamint a nyomástartó berendezésből a gázt szállítható nyomástartó berendezésbe, vagy hordozható tűzoltó készülék palackba vagy légzőkészülék palackba töltő berendezés, ha a töltési képessége nagyobb, mint 10 kg/h.

Üzemeltetés: a 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezés biztonságos működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása és a berendezés rendeltetésszerű működtetése, beleértve az üzembevételt, az üzemzavar elhárítást, az üzemen kívül helyezést, a karbantartást, valamint az üzemeltető ellenőrzéseit is.

Üzemeltető: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki nyomástartó berendezéssel, töltő berendezéssel rendelkezni jogosult, vagy akit a berendezéssel rendelkezni jogosult annak üzemeltetésére írásban feljogosított.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

Engedélyező hatóság: Gázpalackot csak az a gazdálkodó szervezet tölthet, amely rendelkezik a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendeletben vagy a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, működő és erre akkreditált, független tanúsító szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel, és a töltőlétesítmény használatba vételére engedélyt kapott.

A nyomástartó berendezés, töltő berendezés üzembevételi engedélye iránti kérelmet az üzemeltető vagy megbízottja nyújtja be.

Az üzembevételi engedély iránti kérelem benyújtásának feltétele - mobil nyomástartó berendezések esetének kivételével - a létesítési engedély megléte és az abban előírtak teljesülése.

Az üzembevételi engedély iránti kérelem tartalmazza:

a) a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott adattartalmú nyomástartó berendezés bejelentő- és nyilvántartó lapot, vagy a Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott adattartalmú töltő berendezés bejelentő- és nyilvántartó lapot, vagy a Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott adattartalmú nyomástartó és töltő berendezés változás bejelentőlapot

Engedélyt előíró jogforrás:

b) a 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 9. §-ban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentációt, továbbá

c) a Kormány által rendeletben kijelölt szakhatóságok számára készített dokumentációkat.

Mobil nyomástartó berendezés esetén az üzembevételi engedély iránti kérelem az R. 9. §-ban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentáción felül tartalmazza:

a) a nyomástartó berendezés rendeltetését, és

b) az időszakos ellenőrző vizsgálatok elvégzésére az üzemeltető által kijelölt telephely címét.

A Hatóság az üzembevételi engedélyezési eljárás során vizsgálja a létesítési engedélyben előírt feltételek teljesülését, létesítési engedélyre nem kötelezett berendezések esetén a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzatban foglaltak teljesülését, továbbá a nyomástartó berendezés, töltő berendezés rendeltetésszerű állapotának és a biztonságos működésnek a feltételeit.

Ha a Hatóság nem írta elő a létesítési engedélyben a próbaüzemeltetésnek - az üzembevételi engedély iránti eljárást megelőzően történő - lefolytatását, a Hatóság az üzemeltető üzembevételi engedély iránti eljárást megelőzően benyújtott kérelmére az üzemeltetőnek az alapvető műszaki biztonsági követelmények meglétéről szóló nyilatkozata alapján - az R.-ben meghatározott előírások teljesülése esetén - elrendeli a próbaüzemeltetés lefolytatását. A próbaüzemeltetés időtartamát az adott nyomástartó berendezés jellegétől függően a Hatóság állapítja meg, legfeljebb hat hónapban, ami kérelemre egy alkalommal további három hónapra meghosszabbítható. A határidő letelte után üzembevételi engedélyezési eljárásban bírálható el a berendezés alkalmassága.

A Hatóság által elrendelt próbaüzemeltetés időtartama alatt a nyomástartó berendezésekre, töltő berendezésekre az üzembevételi engedéllyel rendelkező berendezésekre előírt követelmények vonatkoznak.

Az üzemeltető az üzembevételi engedéllyel kapcsolatban keletkezett dokumentációt a nyomástartó berendezés, töltő berendezés teljes élettartama alatt megőrzi.

Az üzembevételi engedély határozatlan ideig hatályos. A folytonos üzemben működő nyomástartó berendezések szerkezeti és szilárdsági ellenőrző vizsgálatát a tervezett karbantartási üzemleállások során kell megtartani, legalább a ciklusidőnek megfelelő naptári éven belül.

Létesítési engedéllyel létesülő nyomástartó berendezés, töltő berendezés esetében az üzembevételi engedély iránti kérelem tartalmát az R. 9.§ (2) bekezdésben és az R. 10. § (1) bekezdésében foglaltak, a létesítési engedélyezési eljárásra nem kötelezett mobil nyomástartó berendezések esetében az üzembevételi engedély iránti kérelem tartalmát az R. 9.§ (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 10. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak határozzák meg.

Az üzembevételi engedély iránti kérelem tartalmazza:

a) - ha a kérelem benyújtását megelőzően még nem bocsátották a Hatóság rendelkezésére - a nyomástartó berendezésnek a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben előírt megfelelőségi tanúsítványt

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

b) nyomástartó létesítmény esetén az R. 10. § szerinti üzemeltetési utasítást

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

c) az engedélyezett (bejelentett) és kivitelezett állapot közötti eltérést feltüntető megvalósulási tervet és az eltérésre vonatkozó tervezői jóváhagyást

Bejelentést előíró jogforrás:

d) a létesítési dokumentációban és a hatósági engedélyben előírt esetleges ellenőrző vizsgálatok jegyzőkönyveit, használt nyomástartó berendezés esetén a berendezés állapotának, adott célra történő alkalmasságának igazolását is

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás:

e) ha a Hatóság a létesítési engedélyben előírta a próbaüzemeltetésnek az üzembevételi engedély iránti eljárást megelőzően történő lefolytatását, vagy ennek hiányában az üzemeltető kérelmezte a próbaüzemeltetés elrendelését és a Hatóság azt elrendeli, a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzatban közzétett szempontok szerint kiértékelt próbaüzemeltetés lefolytatásának igazolását és

f) az érintett közmű üzemeltetők, közszolgáltatók írásbeli hozzájáruló nyilatkozatait.

A Hatóság kijelölése:

A Kormány a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a - 13. § (3) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel - műszaki biztonsági hatóságként az 1. melléklet szerinti, műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (továbbiakban: Hatóság), másodfokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

villámgyors bejegyzés

Jogásszal, adószakértővel

Cégnév keresés

Engedélyköteles tevékenységek

Adja meg a cégadatokatAdja meg a cégadatokat!


 

KFT ALAPÍTÁS 5 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN

1. A CÉG ADATAINAK MEGADÁSA:

Használja on-line adatlapunkat, ahol percek alatt megadhatja jövőbeli cége adatait, tevékenységi köreit stb. Ha kérdése van, írjon e-mailt az info@cegalapitas.net e-mail címre, és válaszolunk a cégalapítás előtt felmerülő kérdéseire. A cégalapítás elektronikus eljárás esetén is az ügyfél, egy ügyvéd és egy adótanácsadó személyes találkozásával kezdődik, melynek időpontjáról egyeztetünk Önnel. Közvetlen időpont egyeztetés végett hívja a +36 30 220 1100 telefonszá-mot.

2. A CÉGIRATOK ELKÉSZÍTÉSE:

A megbeszélt időpontra az iratmintából szerkesztett cégiratok egy részét már elő is készítjük. Más dokumentumok megszerkesztése, véglegesítése és az ügyfél kioktatása a személyes találkozás alkalmával történik. A cégiratokat a társaság alapítója vagy tagjai aláírják, az ügyvéd ellenjegyzéssel látja el. Az ügyfél részére valamennyi iratból több eredeti, kinyomtatott példányt is adunk. A társaság ebben az időpontban már létrejön. 

3. AZ ILLETÉK MEGFIZETÉSE:

Az elektronikus eljárásban átutalással lehet megfizetni az alapításhoz szükséges illetéket. (Egyszerűsített eljárásban illetékmentes az eljárás) Ha van illetékfizetési kötelezettség, úgy az illeték egy egyedi utalványminta alapján kerül befizetésre okiratszerkesztő ügyvéd által az államkincstár részére.

4. A CÉGIRATOK BENYÚJTÁSA:

Az aláírt cégiratok beszkennelve, az elkészített cégbejegyzési kérelemmel egy elektronikus kérelmet alkotnak. Ezt az elektronikus aktát az okiratszerkesztő ügyvéd elektronikus aláírással látja el. Ezt követően e-mailen megküldi a székhely szerint illetékes cégbíróságnak a cégiratokat. A cég előtársaságként megkezdheti a működést.

5. A CÉG BEJEGYZÉSE:

A cégbíróság az iratok benyújtását követően egy tanúsítványt küld a feladó jogi képviselő e-mail címére, amely már tartalmazza a cég cégjegyzékszámát, adószámát és statisztikai számjelét. Röviddel ezután a cégbejegyző végzés is megérkezik. Az okiratokat ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott záradékkal látjuk el, egyidejűleg az Ön e-mail címére is megküldi az ügyvédi iroda az elektronikusan aláírt bejegyző végzést.

2006 óta azért vált a cégalapítás.net a vezető cégalapítási portállá, mert minden intéznivalót leveszünk ügyfeleink válláról.

Mi komolyan vesszük az Ön vállalkozását.

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)

Letölthető dokumentumok

Székhely használati hozzájáruló nyilatkozat

Teendők a cégbejegyzést követően

(konzultáljon könyvelőjével az alábbi nyomtatványok határidőn belüli benyújtásáról)

EGYKE adatlap letöltése EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP, BEJELENTÉS ÉS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ÁLLAMI ADÓ ÉS VÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÉPVISELŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ INTÉZÉSÉHEZ

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez - NAV

16T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére

A NAV nyomtatványkitöltő szoftver innen tölthető le.

A kötelező kereskedelmi és iparkaramarai regisztrációt ide kattintva végezheti el.

 

 

Mit mondanak ügyfeleink

"Nagyon meg voltunk és vagyunk elégedve az Önök munkájával. Gyorsak, pontosak, nem drágák és a régi ügyfeleknek nyújtott kedvezmények még vonzóbbá teszik az irodát. Cégünket Önöknél alapítottuk, mármint a szerződést és azóta is bármilyen gondunk volt, akár telefonban is segítettek." Bacsó Team Kft

"Csak pozitív benyomásaink vannak: Gyors, egyszerű(sített) ügyintézés, kedves, hozzáértő munkatársak, reális ár" Belényesi Viktor

"Mi Kft-t alapítottunk a Cégalapítás.net segítségével. A segítőkész hozzáállást már akkor tapasztaltuk, amikor még szó sem volt arról, hogy ők lesznek a segítségünkre a cégalapítás során. Minden részletre kiterjedő, korrekt információkat kaptunk. Ezek után nem volt kérdés számunkra, hogy kivel fogjuk végigvinni a cégalapítás ügyeit. Az ügyintézés gyors, pontos és precíz volt az árról nem is beszélve. Tiszta szívből ajánljuk mindenkinek!" Buborék Party Kft

"A Fehér & Partners Pénzügyi Tanácsadó Kft ügyvezetőjeként nagyon meg vagyok elégedve a Cégalapítás Portállal. Mint pénzügyi tanácsadónak és brókernek, számomra az idő és a hatékonyság az egyik legfontosabb tényező. Amikor felhívtam az információs vonalat, a telefonos hölgy nagyon készséges volt, részletesen elmagyarázta a követendő lépéseket. A felmerült, speciálisan a munkámhoz kötődő kérdésekre is azonnal választ kaptam. Amikor a tényvázlatot a megfelelő adatokkal visszaküldtem a megadott e-mail címre, szinte azonnal kerestek a partner ügyvédi irodából, hogy időpontot egyeztessünk a cégiratok aláírására. A dokumentumokat aláírtam és még aznap kézhez kaptam az elektronikus bejegyző végzést. Örülök, hogy a Cégalapítás Portált választottam! Nekem csak a munkámra kellett koncentrálnom, ők mindent elintéztek helyettem." Fehér Tímea Fehér & Partners Kft.