CÉGALAPÍTÁS info vonal: +36 30 220 1100

info@cegalapitas.net

01.70 - VADGAZDÁLKODÁS, VADGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS

Engedélyköteles: Engedélyhez kötött

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek:

 

Vadaskert védett természeti területen vagy erdőterületen méretmegkötés nélkül.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

 

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

 

Engedélyező hatóság: A területileg illetékes - környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság engedélye. Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal jár el. Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal ár el. A környezetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi környezetvédelmi hatóság) és a természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi természetvédelmi hatóság), (a továbbiakban együtt: a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) különös illetékességgel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti esetekben jár el.

 

Engedélyt előíró jogforrás: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

 

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu

 

A tevékenységhez külön engedély NEM szükséges!

 

A tevékenységhez bejelentés szükséges!

 

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése: A vadászatra jogosult

 

a) a tulajdonába kerülő elejtett vad 43/2011. (V. 26.) VM rendelet 3. §-ban meghatározott mennyiségét átadja, valamint eladja a végső fogyasztónak minősülő természetes személynek, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek vagy a végső fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységnek,

 

b) a tulajdonába kerülő elejtett vadat felvásárlással és továbbértékesítéssel foglalkozó élelmiszeripari vállalkozónak vagy vadfeldolgozó üzemnek értékesíti.

 

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése: A vadászatra jogosultnak a tevékenységének megkezdését illetve megszüntetését, annak időpontjától számított nyolc napon belül nyilvántartásba vétel céljából a vadászterület helye szerinti megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalának írásban be kell jelentenie, az alábbi adatok feltüntetésével:

 

a) a vadászatra jogosult

aa) neve,

ab) lakóhelye vagy székhelye,

ac) levelezési címe,

ad) vadászati hatóság által adott kódszáma,

b) a vadászterület helye,

c) az elejtett vad húsvizsgálatának helye

 

Bejelentést előíró jogforrás:

d) a vadászatra jogosult tevékenységének pontos megjelölése (a tulajdonába kerülő elejtett vad meghatározott mennyiségét átadja, valamint eladja a végső fogyasztónak minősülő természetes személynek, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek vagy a végső fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységnek)

e) vadbegyűjtő hely címe.

 

Amennyiben a vadászterület több megye területére terjed ki, úgy azon járási hivatalnak kell megtenni a bejelentést, amelynek illetékessége a vadászterület nagyobb hányadára terjed ki.

 

Szolgáltatás piacfelügeleti hatóság által vezetett internetes nyilvántartás: 2008. évi XLVI. törvény

1996. évi LV. törvény

43/2011. 26.) VM rendelet

 

Vadgazdálkodási szolgáltatások. Vadgazdálkodásnak minősül a vadállomány és az élőhelyének - ideértve a biológiai életközösséget is - védelmével, a vadállomány hasznosításával és szabályozásával kapcsolatos tevékenység. A vadállomány és élőhelye védelmének, fennmaradásuk hosszú távon való biztosítása, a gazdálkodói érdek, továbbá a vadászterületen folytatott gazdálkodási tevékenységek közötti összhang megteremtése, védett természeti területen a természetvédelmi célok megvalósítása, továbbá a vadászati jog szakszerű gyakorlása, hasznosítása érdekében tervszerű vadgazdálkodási tevékenységet kell folytatni.

A tevékenységhez külön engedély szükséges!

 

A tevékenységhez bejelentés NEM szükséges!

 

Engedélyező hatóság: A Kormány vadászati hatóságként

 

a) a minisztert,

b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,

c) a Pest Megyei Kormányhivatalt és

d) a megyei kormányhivataltt jelöli ki.

 

Vadászati hatóságként - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a vadászterület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi vadászati hatóság) jár el – az alábbi bekezdésben foglalt kivétellel - a megyére kiterjedő illetékességi területen. A Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége vadászati hatóságként Budapestre és Pest megye területére terjed ki.

 

A területi vadászati hatóság felügyeleti szerveként a miniszter jár el.

 

Ha a vadászterület két vagy több területi vadászati hatóság illetékességi területén található, az a területi vadászati hatóság jár el, amelynek illetékességi területén a vadászterület nagyobbik hányada található.

Két vagy több területi vadászati hatóság illetékességi területét érintő vadászterületre vonatkozó ajánlást az a területi vadászati hatóság készíti el, amelynek illetékességi területén az ajánlással érintett vadászterület nagyobb hányada található.

Országos illetékességű vadászati hatóságként - kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyben - a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

 

A Pest Megyei Kormányhivatal a kijelölt vadászati hatóság a következő ügyekben:

 

- vadaskertre, valamint a vadasparkra vonatkozó nyilvántartás

 

- Zárttéri vadtartás a vadászati hatóság engedélyével folytatható,

 

- Nagyvad zárt térből zárt térbe történő szállítását - a külföldre történő szállítás kivételével - a vadászati hatóság engedélyezi,

 

- Ha a nagyvadtartó a vadászati hatóság felszólítását követően sem biztosítja a nagyvadtartás jogszabályban vagy az engedélyező határozatban előírt feltételeit, illetve ha a zárttéren tartott vad a vadgazdálkodás vagy a természetvédelem érdekeit a hatóság felszólítását követően is veszélyezteti, a vadászati hatóság a létesítési engedély visszavonása mellett a nagyvadtartó költségére a zárttéren tartott nagyvadállomány felszámolását rendeli el,

 

- A vadászterület vadaskert létesítése céljából történő bekerítését a földterület tulajdonosának, használójának előzetes hozzájárulásával, a vadászatra jogosult kérelmére a vadászati hatóság határozatban engedélyezi. A vadászati hatóságnak az engedélyt a Vtv. 27/D. § (2) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt feltételek meghatározásával kell kiadni. A vadaskert létesítési engedélyének módosítását a vadászatra jogosult kérelmére a vadászati hatóság a Vtv. 27/C. § (3) bekezdésben foglaltak szerint engedélyezi. A Vtv. 27/C. § (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesítését a vadászati hatóság évente felülvizsgálja, és ha a Vtv. 27/D. § (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti feltételeknek a hatóság felszólítására a kötelezett a megadott határidőn belül nem tesz eleget, dönt az engedély visszavonásáról.

 

- A vadászterület vadaspark létesítése céljából történő bekerítését az érintett földterület tulajdonosának, használójának előzetes hozzájárulásával, a vadászatra jogosult kérelmére a vadászati hatóság engedélyezi. A határozatban meg kell határozni:

a) a telepíthető vadfajokat, illetve a vadfajonként maximálisan fenntartható vadlétszámot és ivararányt

 

Engedélyt előíró jogforrás:

b) a vad tartásával kapcsolatos szakmai és állat-egészségügyi feltételeket

 

Bejelentéssel gyakorolható gazdasági tevékenység megnevezése:

c) erdő esetében az erdő védelmével, valamint az erdei haszonvételek gyakorlásával kapcsolatos feltételeket

 

Bejelentést fogadó hatóság megnevezése:

d) természetvédelem alatt álló terület esetében a terület védelmével kapcsolatos feltételeket.

 

- A Vtv. 27/D. § (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesítését a vadászati hatóság évente felülvizsgálja, és ha a (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti feltételeknek a hatóság felszólítására a kötelezett a megadott határidőn belül nem tesz eleget, dönt az engedély visszavonásáról.

 

- Vadasparkban vadászni csak a vadászati hatóság külön engedélyével lehet. A vadászati hatóság - ha az engedélyben szereplő vadlétszám és ivararány másképp nem állítható helyre - kérelemre vagy hivatalból vadállomány-szabályozó vadászatot rendelhet el. A vadászati hatóság a vadaspark létesítésére kiadott engedélyt hivatalból is visszavonhatja. A hivatalból történő visszavonás során a 27/F. § (4) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

 

- Vadfarm létesítését az érintett földterület használójának kérelmére, a földterület tulajdonosának előzetes hozzájárulásával, a vadászati hatóság engedélyezi. Nem létesíthető vadfarm védett természeti területen. Vadfarm létesítése és működtetése során a Vtv. 27/D. § (2) bekezdés a)-c) pontját és a Vtv. 27/D. § (3) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

 

- A vadászati hatóság a vadfarm létesítésére kiadott engedélyét, ha

a) az engedélyes a vadászati hatóság felszólítását követően sem teljesíti a jogszabályban vagy a létesítési engedélyben előírt feltételeket,

b) az engedélyessel szemben a vadászati hatóság 5 éven belül jogerősen 3 alkalommal szab ki bírságot a zárttéri vadtartás szabályai megsértése miatt,

hivatalból visszavonja.

 

- Magyarország állatföldrajzi környezetében nem honos vadfaj vadászati célú telepítését a vadászati hatóság csak vadaskertbe engedélyezheti. A vadászati hatóság idegenhonos inváziós faj telepítését nem engedélyezi.

 

- A vadászati hatóság a Vtv. 38/A. (1) bekezdés alapján végzett tevékenység lefolyásáról és eredményéről

villámgyors bejegyzés

Jogásszal, adószakértővel

Cégnév keresés

Engedélyköteles tevékenységek

Adja meg a cégadatokatAdja meg a cégadatokat!


 

KFT ALAPÍTÁS 5 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN

1. A CÉG ADATAINAK MEGADÁSA:

Használja on-line adatlapunkat, ahol percek alatt megadhatja jövőbeli cége adatait, tevékenységi köreit stb. Ha kérdése van, írjon e-mailt az info@cegalapitas.net e-mail címre, és válaszolunk a cégalapítás előtt felmerülő kérdéseire. A cégalapítás elektronikus eljárás esetén is az ügyfél, egy ügyvéd és egy adótanácsadó személyes találkozásával kezdődik, melynek időpontjáról egyeztetünk Önnel. Közvetlen időpont egyeztetés végett hívja a +36 30 220 1100 telefonszá-mot.

2. A CÉGIRATOK ELKÉSZÍTÉSE:

A megbeszélt időpontra az iratmintából szerkesztett cégiratok egy részét már elő is készítjük. Más dokumentumok megszerkesztése, véglegesítése és az ügyfél kioktatása a személyes találkozás alkalmával történik. A cégiratokat a társaság alapítója vagy tagjai aláírják, az ügyvéd ellenjegyzéssel látja el. Az ügyfél részére valamennyi iratból több eredeti, kinyomtatott példányt is adunk. A társaság ebben az időpontban már létrejön. 

3. AZ ILLETÉK MEGFIZETÉSE:

Az elektronikus eljárásban átutalással lehet megfizetni az alapításhoz szükséges illetéket. (Egyszerűsített eljárásban illetékmentes az eljárás) Ha van illetékfizetési kötelezettség, úgy az illeték egy egyedi utalványminta alapján kerül befizetésre okiratszerkesztő ügyvéd által az államkincstár részére.

4. A CÉGIRATOK BENYÚJTÁSA:

Az aláírt cégiratok beszkennelve, az elkészített cégbejegyzési kérelemmel egy elektronikus kérelmet alkotnak. Ezt az elektronikus aktát az okiratszerkesztő ügyvéd elektronikus aláírással látja el. Ezt követően e-mailen megküldi a székhely szerint illetékes cégbíróságnak a cégiratokat. A cég előtársaságként megkezdheti a működést.

5. A CÉG BEJEGYZÉSE:

A cégbíróság az iratok benyújtását követően egy tanúsítványt küld a feladó jogi képviselő e-mail címére, amely már tartalmazza a cég cégjegyzékszámát, adószámát és statisztikai számjelét. Röviddel ezután a cégbejegyző végzés is megérkezik. Az okiratokat ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott záradékkal látjuk el, egyidejűleg az Ön e-mail címére is megküldi az ügyvédi iroda az elektronikusan aláírt bejegyző végzést.

2006 óta azért vált a cégalapítás.net a vezető cégalapítási portállá, mert minden intéznivalót leveszünk ügyfeleink válláról.

Mi komolyan vesszük az Ön vállalkozását.

Cégtemetők közé jegyezné be a cégét?

Az mno.hu és az index.hu alábbi cikkeiben olvashat a cégtemetőnek nevezett (egyébként cégalapítást is végző) szolgáltató esetéről.

Mi azt valljuk, hogy egy komoly vállalkozó nem kötheti össze a cégét semmilyen szinten ilyen jellegű kétes szolgáltatásokkal, amelyek indokolatlanul az adóhatóság kiemelt célpontjává teszik vállalkozását.

A fapados szolgáltatókat és cégtemetőket leginkább az ingyenes szolgáltatások és pár ezer forintos költségek jellemzik.

Ezek a vállalkozások csak így tudnak ügyfelet szerezni, szakmailag a legtöbb esetben minősíthetetlen az általuk végzett szolgáltatás, a cégeljárás kimenetele kétséges.

Feltérképezték a cégtemetőket (mno.hu)
Ezernyolcszáz cég a Podmaniczky utcában
(index.hu)

Letölthető dokumentumok

Székhely használati hozzájáruló nyilatkozat

Teendők a cégbejegyzést követően

(konzultáljon könyvelőjével az alábbi nyomtatványok határidőn belüli benyújtásáról)

EGYKE adatlap letöltése EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAP, BEJELENTÉS ÉS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ÁLLAMI ADÓ ÉS VÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÉPVISELŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ INTÉZÉSÉHEZ

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez - NAV

16T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére

A NAV nyomtatványkitöltő szoftver innen tölthető le.

A kötelező kereskedelmi és iparkaramarai regisztrációt ide kattintva végezheti el.

 

 

Mit mondanak ügyfeleink

"Nagyon meg voltunk és vagyunk elégedve az Önök munkájával. Gyorsak, pontosak, nem drágák és a régi ügyfeleknek nyújtott kedvezmények még vonzóbbá teszik az irodát. Cégünket Önöknél alapítottuk, mármint a szerződést és azóta is bármilyen gondunk volt, akár telefonban is segítettek." Bacsó Team Kft

"Csak pozitív benyomásaink vannak: Gyors, egyszerű(sített) ügyintézés, kedves, hozzáértő munkatársak, reális ár" Belényesi Viktor

"Mi Kft-t alapítottunk a Cégalapítás.net segítségével. A segítőkész hozzáállást már akkor tapasztaltuk, amikor még szó sem volt arról, hogy ők lesznek a segítségünkre a cégalapítás során. Minden részletre kiterjedő, korrekt információkat kaptunk. Ezek után nem volt kérdés számunkra, hogy kivel fogjuk végigvinni a cégalapítás ügyeit. Az ügyintézés gyors, pontos és precíz volt az árról nem is beszélve. Tiszta szívből ajánljuk mindenkinek!" Buborék Party Kft

"A Fehér & Partners Pénzügyi Tanácsadó Kft ügyvezetőjeként nagyon meg vagyok elégedve a Cégalapítás Portállal. Mint pénzügyi tanácsadónak és brókernek, számomra az idő és a hatékonyság az egyik legfontosabb tényező. Amikor felhívtam az információs vonalat, a telefonos hölgy nagyon készséges volt, részletesen elmagyarázta a követendő lépéseket. A felmerült, speciálisan a munkámhoz kötődő kérdésekre is azonnal választ kaptam. Amikor a tényvázlatot a megfelelő adatokkal visszaküldtem a megadott e-mail címre, szinte azonnal kerestek a partner ügyvédi irodából, hogy időpontot egyeztessünk a cégiratok aláírására. A dokumentumokat aláírtam és még aznap kézhez kaptam az elektronikus bejegyző végzést. Örülök, hogy a Cégalapítás Portált választottam! Nekem csak a munkámra kellett koncentrálnom, ők mindent elintéztek helyettem." Fehér Tímea Fehér & Partners Kft.